Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của công tác dân tộc

09:53 AM 18/06/2020 |   Lượt xem: 2686 |   In bài viết | 

Hội nghị tập huấn công tác dân tộc và tuyên truyền pháp luật năm 2020 cho cán bộ hai xã miền núi Vân Hòa, Yên Bài của huyện Ba Vì.

Tập huấn về CTDT và CSDT, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình công tác dân tộc năm 2020 của Ban Dân tộc Hà Nội. Bởi nhân tố quyết định đến sự phát triển, đi lên ở vùng đồng bào dân tộc là người dân nên người dân phải nắm được chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần bảo đảm sự ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, suốt những năm qua, an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS của Thủ đô được giữ vững, ổn định. Đồng bào tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tinh thần trách nhiệm, chung sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nêu cao. Qua đó, thúc đẩy đồng bào nỗ lực vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng…

(phapluatxahoi.vn; 16/6)

Từ khóa