Gia Lai: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Người có uy tín tại huyện Chư Sê

10:36 PM 10/12/2022 |   Lượt xem: 2002 |   In bài viết | 

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên Người có uy tín đã được truyền đạt một số nội dung trọng tâm, như: Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhất là chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; giúp Người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phát động tại cơ sở; phổ biến âm mưu, phương thức, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo tuyên truyền, xuyên tạc, kích động, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022 và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; nội dung, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng của Người có uy tín.

Thông qua buổi tập huấn góp phần nâng cao hiểu biết về pháp luật, tinh thần cảnh giác cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS trước những âm mưu, phương thức thủ đoạn của bọn phản động và các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Chư Sê. Đồng thời, phát huy vai trò của Người có uy tín trong vận động quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật.

(baodantoc.vn)