Hội nghị tập huấn công tác dân tộc tại tỉnh Lạng Sơn

03:16 PM 19/06/2022 |   Lượt xem: 467 |   In bài viết | 

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: Một số nội dung cơ bản về vấn đề dân tộc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; công tác thông tin, tuyên truyền vùng đồng bào DTTS và miền núi; một số trọng tâm công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam từ nay đến hết năm 2022.

Các báo cáo viên đã tập trung phân tích chủ trương của Đảng về công tác dân tộc qua các kỳ đại hội Đảng; các chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; một số nhiệm vụ cụ thể của MTTQ Việt Nam về công tác dân tộc; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, các báo cáo viên đã phân tích vai trò, vị trí, mục đích, yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền; những nội dung trong công tác thông tin, tuyên truyền; nội dung nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; giải pháp công tác thông tin, tuyên truyền vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Các đại biểu dự Hội nghị tập huấn

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam 6 tháng cuối năm 2022 đồng thời được trao đổi, chia sẻ, học tập kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện công tác dân tộc, công tác thông tin, tuyên truyền.

Hội nghị tập huấn về công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam vùng đồng bào DTTS miền núi, biên giới nhằm trang bị những kiến thức mới, cốt lõi giúp các đại biểu vận dụng vào việc tham mưu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị công tác về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đối với công tác dân tộc, công tác thông tin, tuyên truyền vùng đồng bào DTTS và miền núi.

(baodantoc.vn)