Họp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Cà Mau

10:54 AM 12/06/2020 |   Lượt xem: 2063 |   In bài viết | 

Buổi họp mặt nhằm động viên và tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò trong việc tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Hiện tỉnh có 71 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, các cấp, các ngành luôn thực hiện tốt các chính sách cũng như quan tâm, tạo điều kiện cho người có uy tín phát huy được vai trò và trách nhiệm.

Người có uy tín được tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động quần chúng.

Ngoài ra còn được đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh ký kết chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 với 2 xã Khánh Hòa (huyện U Minh) và Tân Lộc Bắc (huyện Thới Bình).

(baoanhdatmui.vn)