Lâm Đồng: Ban Dân tộc và Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2021 - 2025

10:16 AM 27/06/2022 |   Lượt xem: 356 |   In bài viết | 

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng và Hội Nông dân ký kết chương trình phối hợp hoạt động. (Ảnh: Diệp Quỳnh)

Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng và Hội Nông dân xác định tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng theo nguyên tắc: Bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hướng dẫn, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào DTTS phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của từng vùng, từng dân tộc; bảo đảm khai thác các thế mạnh của địa phương để làm giàu và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng phát triển của tỉnh.

Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng chính sách hỗ trợ nông dân vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là trong thực hiện hỗ trợ phát triển nông nghiệp gắn với mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp tại 10 xã đặc biệt khó khăn thuộc 5 huyện gồm; Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Cát Tiên, Lạc Dương.

Hội Nông dân triển khai kế hoạch xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, mô hình liên kết hộ, tổ hợp tác vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Ban Dân tộc phối hợp với Hội Nông dân trong việc xây dựng chuyên đề công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn, phát huy Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS...

Bên cạnh đó, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền vận động nông dân các DTTS; phối hợp trao đổi thông tin về tình hình nông dân và nông thôn vùng đồng bào DTTS; phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

(baodantoc.vn)