Hòa Bình: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bảo dân tộc 5-6%

09:59 AM 27/12/2018 |   Lượt xem: 2230 |   In bài viết | 

Trường Ban Dân tộc Hoàng Quang Minh trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ Tịch nước cho ông Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2013-2017.

Năm 2018, Ban Dân tộc đã phối hợp với các ban, ngành tham mưu cho tỉnh triển khai có hiệu quả các mặt công tác dân tộc, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm. Các chương trình, dự án được triển khai có hiệu quả. Kế hoạch vốn chương trình 135 là 165,2 tỷ đồng để hỗ trợ đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở. Ước thực hiện cả năm hoàn thành kế hoạch. Các chương trình, dự án chính sách dân tộc được triển khai dân chủ công khai, đầu tư đúng mục đích, đúng đối tượng được người dân đồng tình ủng hộ. Cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc tiếp tục được cải thiện. Các xã có đủ trường tiểu học, THCS, điện sinh hoạt, điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, trạm xá cơ bản bảo đảm công tác vệ sinh phòng dịch, khám chữa bệnh ban đầu. Các chương trình hỗ trợ sản xuất đã phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện sản xuất và đời sống vùng đồng bào dân tộc. Đã có hàng nghìn lượt cán bộ xã thôn bản được đào tạo, bổ sung kiến thức về quản lý đầu tư, giám sát công trình; vai trò người có uy tín được phát huy, góp nâng cao năng lực triển khai các chương trình dự án, chính sách dân tộc. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, giữ vững an ninh, chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc...Năm 2019, Ban dân tộc đề ra các giải pháp tăng cường công tác QLNN về lĩnh vực công tác dân tộc, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc từ 4-6%.

Lãnh đạo Ban Dân tộc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng ghi nhận những kết quả đạt được của Ban Dân tộc tỉnh trong năm 2018. Tuy nhiên nguồn lực đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc còn hạn chế, vùng đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất, hạ tầng còn chưa được đầu tư, trình độ, tư duy sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc còn nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dũng đề nghị: Ban Dân tộc tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, công tác dân tộc. Quan tâm huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện các địa phương. Chú trọng tuyên truyền, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, nâng cao ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân vùng đồng bào dân tộc. Tham mưu cho tỉnh triển khai đề án hiệu quả Đề án hỗ trợ 36 thôn bản khó khăn nhất tỉnh, phấn đấu giảm 4-5% hộ nghèo, thu nhập tăng thêm 2 triệu đồng/người/năm ở các thôn bản khó khăn; tổ chức chỉ Đại hội dân tộc thiểu số các cấp. 

Tại hội nghị, Ban Dân tộc tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch năm 2019.

(baohoabinh.com.vn)