Quảng Ngãi: Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho Người có uy tín

02:22 PM 01/06/2023 |   Lượt xem: 4628 |   In bài viết | 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân trao quà cho đại biểu trong buổi gặp mặt với Người có uy tín (năm 2022)

Theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, loại phương tiện nghe nhìn hỗ trợ là điện thoại thông minh; hình thức hỗ trợ trực tiếp bằng hiện vật. Mỗi Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 1 điện thoại thông minh trong năm 2023. Ngoài ra, hàng năm hỗ trợ cho những Người có uy tín được bổ sung, thay thế (nếu có).

UBND các huyện chịu trách nhiệm việc mua sắm phương tiện nghe nhìn theo quy định của pháp luật và bảo đảm chất lượng sản phẩm để cấp phát, bảo đảm tiết kiệm; hướng dẫn, quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh của Người có uy tín bảo đảm hiệu quả và tuân thủ pháp luật về an ninh thông tin trên không gian mạng.

Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí sự nghiệp phân bổ hàng năm cho UBND các huyện thực hiện Tiểu dự án 01, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG 1719 và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đây cũng là một trong các nhiệm vụ trong triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 11/7/2022). Nhằm thúc đẩy để mỗi người dân đều có danh tính số, tài khoản số, phương tiện số và được đào tạo, tập huấn về kỹ năng số. Đẩy mạnh triển khai các chương trình hỗ trợ, phổ cập kết nối số cho người dân. Khuyến khích người dân sử dụng các thiết bị IoT để phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.