Sóc Trăng: Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ làm công tác dân tộc và Người có uy tín vùng đồng bào DTTS

01:57 PM 29/12/2022 |   Lượt xem: 972 |   In bài viết | 

Các đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền

Tham dự Hội nghị có: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng Lý Rotha; 160 đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, các vị Achar, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer và Người có uy tín vùng đồng bào DTTS của tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên phổ biến một số kỹ năng nghiệp vụ và cách thức tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS và miền núi... Đẩy mạnh công tác quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc lồng ghép các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Quan tâm chăm lo giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trình độ dân trí, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ trong giáo dục của Đảng, Nhà nước; chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng gây mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc…

Hội nghị đã trang bị những kiến thức cơ bản cũng như một số kỹ năng nghiệp vụ và cách thức tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS cho các vị Achar, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, cán bộ làm công tác dân tộc và Người có uy tín vùng đồng bào DTTS. Từ đó, vừa góp phần nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời, tạo được niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước, khối Đại đoàn kết dân tộc ngày càng được tăng cường và phát huy mạnh mẽ, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

(baosoctrang.org.vn)