Tập trung rà soát chính xác số hộ nghèo, tìm biện pháp hỗ trợ phù hợp

02:44 PM 27/10/2020 |   Lượt xem: 10381 |   In bài viết | 

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Nghệ An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

Trong 5 năm (2016-2020), tỉnh Nghệ An đã tập trung nhiều biện pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn. Các nội dung, chương trình giảm nghèo đã thực sự đi vào cuộc sống; huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xã hội, các doanh nghiệp; thu hút sự ủng hộ của cộng đồng trong và ngoài tỉnh và đã tạo được sự đồng thuận, tham gia tích cực của các tầng lớp dân cư và của chính người nghèo.

Nhờ đó, Nghệ An đã thu được nhiều kết quả tốt trong việc giảm nghèo. Cụ thể: Đầu năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh còn 12,1%, tương đương 95.205 hộ; số hộ cận nghèo còn 10,23%, tương đương 80.464 hộ. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,11%, với 41.041 hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo 7,35%, tương đương 75.389 hộ; bình quân giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,0%/năm. Dự kiến đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn khoảng 3,0% hộ nghèo, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Riêng với 4 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a và Quyết định 275 (Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu) đã giảm từ 54,26% hộ nghèo ở thời điểm đầu năm 2016 xuống còn 30,38% vào cuối năm 2019, bình quân giảm mỗi năm 5,97% (vượt mục tiêu giảm 3 - 4%/năm).

Thông qua các chính sách giảm nghèo hỗ trợ từ Trung ương, cơ chế của tỉnh và cùng với việc tập trung đẩy mạnh thực hiện mục tiêu vận động xã hội hóa huy động các nguồn lực, toàn tỉnh đã huy động được số tiền gần 18.000 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh đã đầu tư xây dựng được hàng ngàn công trình hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, xây dựng được một số mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; kết cấu hạ tầng cơ sở ngày càng được hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên rõ nét, bộ mặt nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Nghệ An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” ở Nghệ An vẫn còn không ít khó khăn, tồn tại. Đó là: Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao hơn mức bình quân cả nước (cuối năm 2019, Nghệ An còn 4,11%; cả nước còn 3,75%). Kết quả giảm nghèo chưa bền vững, còn hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh mới. Toàn tỉnh vẫn đang còn 1.340 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Công tác xóa đói giảm nghèo vẫn còn mang tính lâu dài và cần tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nghệ An cần khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách giảm nghèo, huy động và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo.

Đơn cử: Việc bình xét, xếp loại hộ nghèo ở nhiều nơi còn thiếu chính xác, gây mất công bằng. Các cấp ngành chưa có đánh giá, nguyên nhân nghèo để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Sự phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các mô hình sinh kế, đề án phát triển kinh tế còn thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao…

Hội nghị cũng đã đề ra mục tiêu giảm nghèo trong 2021- 2025, theo đó: Tỉnh Nghệ An phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mỗi năm khoảng 1-1,5%, trong đó vùng miền núi 2 - 3%; tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Nghệ An đến cuối năm 2025 phấn đấu giảm xuống mức thấp hơn bình quân chung cả nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long - Trưởng Ban Tổ chức thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành tập trung làm tốt công tác rà soát hộ nghèo một cách chính xác; đánh giá nguyên nhân và tìm ra biện pháp hỗ trợ đúng và trúng; tập trung phát triển KT-XH, tăng cường thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn vào đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn để đẩy nhanh tốc độ phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với giảm nghèo; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo cho các cấp, các ngành và người dân, làm cho bản thân người nghèo tự biết vươn lên thoát nghèo, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Nghệ An chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

(baonghean.vn)

Từ khóa