Thanh Hóa: Nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135

10:22 AM 13/05/2020 |   Lượt xem: 1450 |   In bài viết | 

Ảnh minh họa

Mục đích nhằm trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng của các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn những kiến thức cần thiết, cơ bản theo các nội dung được phê duyệt trong Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời tập huấn, bồi dưỡng đúng đối tượng, địa bàn; hình thức tập huấn, bồi dưỡng cụ thể, hiệu quả và sát thực với nhu cầu thực tế của địa phương; chỉ đạo chặt chẽ đảm bảo đúng nội dung các chuyên đề được duyệt cho lớp tập huấn, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất, đồng thời tích cực học tập, nghiên cứu tiếp thu các kiến thức cơ bản vận dụng vào thực tiễn ở cơ sở. Việc thực hiện chế độ chính sách trong tập huấn đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước.

Phạm vi thực hiện tại 124 xã, gồm 95 xã đặc biệt khó khăn, 29 xã khu vực II có thôn, bản đặc biệt khó khăn, không bao gồm các xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020; 800 thôn, bản, bao gồm 741 thôn, bản thuộc xã khu vực III, đặc biệt khó khăn và 59 thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II. Không bao gồm các thôn, bản hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

Đối tượng là các cán bộ, công chức xã (4 đối tượng/xã), gồm: Phó Chủ tịch UBND xã; công chức Văn phòng - Thống kê xã; Chủ tịch Hội Nông dân xã; cán bộ Khuyến nông viên xã.

Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện thuộc Chương trình 135 tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng Chương trình 135 năm 2020 đảm bảo hiệu quả thiết thực, đúng quy định hiện hành; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, triển khai việc sử dụng kinh phí, thanh quyết toán đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

UBND các huyện thực hiện Chương trình 135 phối hợp cùng Ban Dân tộc tổ chức thực hiện các dự án trên địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn.

(baothanhhoa.vn, 12/5)