Tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực tổ chức và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới tại Mô hình điểm xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

09:46 AM 26/03/2020 |   Lượt xem: 2131 |   In bài viết | 

Ảnh: Lãnh đạo UBND xã Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể phát biểu tại Hội nghị tập huấn

  Thông qua lớp tập huấn nhằm hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức xã giúp họ có khả năng lồng ghép các chính sách về giới vào các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương có hiệu quả hơn. Đồng thời nâng cao nhận thức và kỹ năng tư vấn, tuyên truyền về bình đẳng giới cho đội ngũ tuyên truyền viên tại cơ sở. Góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thúc đẩy bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

(bandantoc.backan.gov.vn)