Trà Vinh: Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG 1719

02:31 PM 15/07/2023 |   Lượt xem: 5268 |   In bài viết | 

Ông Hà Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh trao đổi với các đại biểu tại lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp bồi dưỡng có khoảng 100 đại biểu là Người có uy tín, đại diện Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên ấp, khóm… Ông Hà Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh dự và tham gia trao đổi một số nội dung tại buổi khai giảng.

Theo đó, trong các ngày từ 11 - 13/7, các đại biểu thuộc 2 nhóm là, nhóm cộng đồng và nhóm cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp tham gia lớp học được bồi dưỡng các chuyên đề gồm: Tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) và các chính sách dân tộc; kỹ năng giám sát của ban giám sát đầu tư cộng đồng; kỹ năng thực hiện bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình và nhóm hộ xóa đói giảm nghèo; nghiệp vụ quản lý tài chính và thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, vốn sự nghiệp; miểm tra, giám sát, đánh giá và báo cáo việc tổ chức thực hiện các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719.

Lớp bồi dưỡng với sự tham dự của hơn 100 đại biểu

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Trà Vình, lớp bồi dưỡng là một phần trong chuỗi hoạt động thực hiện Tiểu dự án 4 của Dự án 5 (Chương trình MTQG 1719) về: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp, với mục tiêu: Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình. Bao gồm các nội dung bồi dưỡng: Quy trình triển khai dự án, tiểu dự án của Chương trình; quy trình, kỹ năng làm chủ đầu tư, nghiệp vụ đấu thầu, quản lý tài chính và thanh quyết toán; quy trình lập kế hoạch; kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện), các kỹ năng về phát triển cộng đồng và các nội dung liên quan khác cho cán bộ cơ sở thực hiện Chương trình cấp xã và ấp.

Trước đó, Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cũng đã tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình MTQG 1719 tại một số huyện có đối tượng được thụ hưởng Chương trình khác trên địa bàn tỉnh.

(baodantoc.vn)