Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 37 năm 2023

03:00 PM 11/09/2023 |   Lượt xem: 1848 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, trong tuần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đã dự Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 của Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc; làm việc với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội về báo cáo phân định miền núi, vùng cao; dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; nghe báo cáo nội dung chuẩn bị họp với Đoàn giám sát Quốc hội về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) 1719; dự cuộc làm việc với Đoàn giám sát Quốc hội về thực hiện CTMTQG 1719; dự Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8. Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm tham dự các cuộc họp, hội nghị, sự kiện ở lĩnh vực được giao phụ trách; chỉ đạo sát sao các vụ, đơn vị việc triển khai các nhiệm vụ được giao.

Báo cáo cũng nêu rõ kết quả triển khai các nhiệm vụ của các vụ, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao, nêu bật những kết quả đã đạt được cũng như những nhiệm vụ còn chậm tiến độ hoặc chưa hoàn thành.

Về nhiệm vụ trọng tâm tuần 37, Lãnh đạo Ủy ban sẽ chủ trì và tham dự các nội dung: Nghe báo cáo chuyên đề về nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện CTMTQG 1719; công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại tỉnh Lai Châu; họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo…

Các vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban giao bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, nhất là những nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ…

Tại cuộc họp, lãnh đạo một số Vụ, đơn vị đã báo cáo, làm rõ hơn các nội dung trong tâm, như: Báo cáo giải trình các nội dung tại dự thảo Kết luận của Đoàn giám sát số 920 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; báo cáo kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025 giữa Học viện Dân tộc và Trường Đại học Thái Nguyên; báo cáo tiến độ triển khai các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2023 và việc đôn đốc các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại các Thông báo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban…

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các vụ, đơn vị liên quan hoàn thiện hoàn thiện Đề án trong Chương trình công tác tháng 9/2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Hoàn thiện hồ sơ xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên nguyên tắc rà soát, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, thẩm định của các bộ, ngành, địa phương; khắc phục được những bất cập của triển khai chính sách thời gian vừa qua; rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức phù hợp; tăng cường sự phân cấp giữa Trung ương và địa phương, thực thi phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính; quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý, của đối tượng người có uy tín. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan tổng hợp toàn bộ kết quả các nhiệm vụ đã triển khai của Chương trình Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023, báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho ý kiến chính thức về thời gian, nội dung, hình thức tổ chức và giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Văn phòng Ban cán sự đảng chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối CTMTQG 1719 và các vụ, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện Báo cáo giải trình các nội dung tại dự thảo Kết luận của Đoàn giám sát số 920 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên nguyên tắc đảm bảo giải trình rõ nội dung, có căn cứ, cập nhật bổ sung các nội dung, nhiệm vụ đã hoàn thành và rà soát toàn bộ công tác tham mưu, xử lý, rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Giao Học viện Dân tộc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2025 giữa Học viện Dân tộc và Trường Đại học Thái Nguyên trên cơ sở đánh giá các kết quả của công tác phối hợp thời gian qua, xác định nội hàm, trọng tâm của công tác phối hợp và đề xuất hình thức ký kết; nghiên cứu mô hình liên kết đào tạo với các Trường Đại học khu vực, vùng trên cả nước.

Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị nội dung, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban tại phiên họp các chuyên đề: Dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung cho các dự án phục vụ CTMTQG 1719; Nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện CTMTQG 1719; Phương án điều chỉnh kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2024 trên cơ sở đề xuất của các vụ, đơn vị, bao gồm cả CTMTQG nội dung do UBDT chủ trì; Phối hợp với Thanh tra Ủy ban, Vụ Tổ chức cán bộ và các vụ, đơn vị liên quan hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát đã được công bố.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc, giao Văn phòng Ủy ban chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban cán sự đảng, Văn phòng Điều phối CTMTQG 1719 xây dựng quy chế phối hợp để quy định rõ thẩm quyền, mối quan hệ phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý, trình hồ sơ, thủ tục giải quyết công việc đối với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Ủy ban, Đảng ủy cơ quan đảm bảo sự thống nhất, liên thông, hài hòa, thuận lợi trong quá trình giải quyết công việc. Tăng cường rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thông báo kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Uỷ ban và các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong tuần để đôn đốc và phối hợp với các vụ, đơn vị báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban chuẩn bị tổ chức các phiên họp chuyên đề hoặc báo cáo tại các phiên họp giao ban tuần.

Đồng thời, giao Văn phòng Ủy ban, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp chuẩn bị nội dung đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao đến hết tháng 9, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023; những vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, phân công nhiệm vụ, công tác phối hợp, khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị để tham mưu Bộ trưởng, Chủ nhiệm cùng các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm phụ trách làm việc chuyên đề với các vụ, đơn vị.