Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 7 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc

11:31 PM 09/08/2022 |   Lượt xem: 2164 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác tháng 7 cho thấy, trong tháng vừa qua, công tác quản  lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo UBDT tiếp tục đảm bảo, thực hiện nghiêm theo quy chế làm việc; phương thức chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt. Ngày 08/7, tại trụ sở UBDT, Ban Cán sự Đảng UBDT đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT. Như vậy, đến nay tập thể lãnh đạo UBDT đã được kiện toàn, đủ số lượng chức danh Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; UBDT đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Uỷ ban.

Trong chỉ đạo điều hành, tập thể lãnh đạo UBDT tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đảm bảo nguyên tắc “Tập trung – Dân chủ”; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; bám sát chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 để triển khai thục hiện nhiệm theo đúng kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời chỉ đạo, điều hành xử lý tốt các công việc phát sinh, đột xuất.

Cũng trong tháng 7, UBDT đã triển khai xây dựng Kế hoạch chi tiết và dự toán ngân sách Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, năm 2023; Kế hoạch ngân sách năm 2023 và 3 năm (2023 – 2025) của UBDT; giải ngân đầu tư công; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc; trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT, Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc; Đề án “Tổ chức Lễ tuyên dương Người có uy tín tiêu biểu toàn quốc” và Đề án “Tổ chức lễ tuyên dương Nhân sĩ trí thức và Doanh nhân tiêu biểu vùng DTTS lần thứ II” …

UBDT đã tiếp nhận, xử lý 1010 văn bản và phát hành 256 văn bản trong tháng 7. Các văn bản đến đều được Bộ trưởng, Chủ nhiệm, lãnh đạo Uỷ ban xử lý, chỉ đạo kịp thời, giao việc có nội dung, tiến độ, có đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp cụ thể. Các nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn địa phương, báo cáo cấp trên thông qua các văn bản đi được triển khai kịp thời.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và những tháng cuối năm 2022, UBDT tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc hội ý, giao ban, hội nghị; tăng cường tổ chức các cuộc họp, làm việc theo chuyên đề để giải quyết các việc khó khăn, tồn đọng. Triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ. Tăng cường chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Uỷ ban.

Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương về thực hiện công tác dân tộc thông qua kế hoạch phối hợp công tác năm 2022 đã ký với các bộ, ngành; chủ động trao đổi, làm việc với các bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Khẩn trương hoàn thành xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2023; quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; rà soát, hoàn thiện, ban hành các quy chế, quy định và ban hành chức năng, nhiệm vụ của các vụ, đơn vị ngay sau khi có Nghị định thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP; triển khai Nghị định sửa đổi Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 về công tác dân tộc; xây dựng các đề án, chính sách dân tộc theo kế hoạch công tác năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Nhằm làm rõ hơn những kết quả đạt được trong tháng 7 vừa qua, tại Hội nghị, lãnh đạo các vụ, đơn vị liên quan đã báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước trong 7 tháng đầu năm 2022; tình hình xây dựng kế hoạch ngân sách năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh nhấn mạnh, năm 2022 là năm đầu tiên triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 và những nhiệm vụ có tính chiến lược cho cả giai đoạn, cùng nhiều nhiệm vụ phát sinh. Bộ trưởng, Chủ nhiệm khẳng định, 7 tháng đầu năm 2022, UBDT đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, với nhiều đổi mới.

 Cùng với việc chỉ ra những khó khăn, tồn tại, thách thức ở phía trước, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị phải tăng cường linh hoạt, năng động, sáng tạo, đúng pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao cả với nhân dân, trách nhiệm với đồng chí đồng đội và trách nhiệm với chính bản thân mình.  

Bên cạnh đó, các vụ, đơn vị cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác nghiên cứu, phát động các phong trào thi đua nhằm tìm hiểu, nắm chắc các văn bản liên quan đến công tác dân tộc, đến vùng đồng bào DTTS và đặc thù của từng dân tộc. Chấp hành nghiêm nền nếp, quy chế quy định, chấp hành kỷ cương, chế độ hội họp. Yêu cầu các vụ, đơn vị khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian và chất lương.

Xuân Thường