Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị giao ban Lãnh đạo Uỷ ban với Thủ trưởng các vụ, đơn vị tháng 11 năm 2023

06:39 PM 07/11/2023 |   Lượt xem: 3215 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Cao Thịnh - Chánh Văn phòng Ủy ban cho biết: Trong tháng 10, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban bảo đảm thực hiện nghiêm quy chế làm việc; phương thức chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã tham dự 25 cuộc họp của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ trì, dự 31 cuộc họp, làm việc với các vụ, đơn vị, địa phương. Tập thể Lãnh đạo Ủy ban đã tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận, thống nhất định hướng chỉ đạo, giải quyết những nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các nội dung, công việc của Ủy ban, của vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Về tiến độ, kết quả xây dựng các đề án, chính sách trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023 trong tháng 10, UBDT đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc nhằm bảo đảm  đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc; Đã hoàn thiện, trình Chính phủ theo quy định báo cáo của Chính phủ về kết quả 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) 1719...

Các vụ, đơn vị cơ bản thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBDT ban hành tại Quyết định số 588/QĐ-UBDT ngày 16/8/2023; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chịu trách nhiệm của từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính qua những hành động, việc làm cụ thể, nhất là trong xây dựng, tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách, tham mưu Lãnh đạo Ủy ban trong chỉ đạo, điều hành, qua đó bước đầu nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng có vụ, đơn vị chưa làm hết trách nhiệm trong thực hiện Quy chế làm việc. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các vụ, đơn vị nhiều khi còn chưa kịp thời, thời điểm và chất lượng thông tin báo cáo chưa đúng yêu cầu.

Trong tháng 11, UBDT sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình đời sống, kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, tình hình thực hiện chính sách dân tộc. Hoàn thiện hồ sơ, văn bản các nhiệm vụ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, trình tháng 11/2023; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai tổ chức thực hiện Chương trình MTQG 1719 bảo đảm kịp thời, bám sát kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Chương trình Biểu dương, tôn vinh Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023; Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2023…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận những kết quả các vụ, đơn vị đã đạt được. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm, hiện nay vẫn còn nhiều nhiệm vụ triển khai còn chậm tiến độ. Công tác phối hợp với bộ ngành, địa phương chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa cao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị, người đứng đầu các vụ, đơn vị chấp hành đúng quy chế, quy định, chủ động, tham mưu phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có giải pháp tháo gỡ những vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và Chương trình MTQG 1719, hoàn tất các thủ tục, hồ sơ giải ngân theo quy định; Lập kế hoạch nhà nước năm 2024; tăng cường các mối quan hệ ngoại giao với các tổ chức quốc tế…