Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban Dân tộc

04:03 PM 14/03/2024 |   Lượt xem: 2108 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì Hội nghị

Năm 2023, nhiệm vụ, kế hoạch công tác CCHC của UBDT đã được Bán Cán sự Đảng, Lãnh đạo Ủy ban quan tâm, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023. Ban Chỉ đạo CCHC UBDT đã điều hành các hoạt động CCHC của UBDT trên tất cả các lĩnh vực: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số...; định kỳ tổ chức giao ban nhằm đôn đốc, hướng dẫn, rút kinh nghiệm trong thực hiện các nội dung, hoạt động CCHC của Ủy ban cũng như của đơn vị trên hầu hết các lĩnh vực CCHC.

Để công tác CCHC năm 2024 đi vào thực chất, hiệu quả, khắc phục được những hạn chế, tồn tại của năm 2023, tại Hội nghị các đơn vị đầu mối tham mưu về nhiệm vụ CCHC của UBDT đã có những báo cáo cụ thể đối với các nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật trong công tác CCHC cần tập trung triển khai trong năm 2024.

Ở lĩnh vực cải cách thể chế, ông Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế cho biết, trong năm 2024, lĩnh vực cải cách thể chế sẽ tập trung vào triển khai xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05 về công tác dân tộc; thực hiện rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về công tác dân tộc, trong đó tập trung nâng cao chất lượng và bảo đảm tiến độ xây dựng và ban hành VBQPPL theo kế hoạch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBDT.

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ông Nguyễn Cao Thịnh, Chánh Văn phòng UBDT cho biết, Văn phòng Ủy ban đã áp dụng và duy trì hệ thống các thủ tục, quy trình ISO vào hoạt động quản lý, điều hành và thực thi công vụ tại UBDT; các thủ tục hành chính của UBDT đã được đăng trên Cổng Thông tin điện tử UBDT; UBDT cũng đã ban hành 55 quy trình ISO và đăng tải trên Cổng Thông tin Cải cách hành chính của UBDT; có 16 quy chế được chọn lựa đăng tải trên Trang chủ của Cổng Thông tin điện tử UBDT để người dùng thuận tiện khai thác.

Ông Nguyễn Cao Thịnh cũng kiến nghị các vụ, đơn vị cần chỉ đạo chuyên viên tích cực nắm rõ các quy trình ISO, bám sát quy chế, quy định đã ban hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, Văn phòng Ủy ban sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật, kịp thời điều chỉnh những quy trình, quy định chưa phù hợp.

Về cải cách tài chính công, ông Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KHTC kiến nghị cần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực tài chính, tạo sự chủ động, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các vụ, đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBDT; tăng cường hiệu quả trong việc triển khai các đề án, dự án, nhiệm vụ thuộc CTMTQG phát triển toàn diện KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN.

Đối với các lĩnh vực liên quan đến cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công chức, công vụ, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử... cũng được lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Chuyển đổi số báo cáo cụ thể, đề xuất nhiều nội dung quan trọng. Mục tiêu là rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy của các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, bảo đảm tinh gọn, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBDT; hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa, kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao công tác chủ động chuẩn bị của các vụ, đơn vị trong xây dựng, triển khai kế hoạch CCHC năm 2024, đồng thời nhấn mạnh, trong CCHC, việc cải cách thể chế là nhiệm vụ trọng tâm số một, cần đầu tư nguồn lực cho việc này; đẩy mạnh việc rà soát và ban hành các quy định nội bộ, trọng tâm là hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm trong quý I/2024.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: nhận thức về vai trò CCHC đâu đó vẫn chưa được đầy đủ, kịp thời, dẫn đến chất lượng CCHC chưa thực sự đáp ứng so với yêu cầu đặt ra; công tác phối hợp còn có việc, có lúc chưa tốt, nên ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ một số công việc; việc quán triệt, triển khai các quy chế, quy định, kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn hạn chế. Đây là những khó khăn, cản trở đối với công tác CCHC tại UBDT.

Đối với hoạt động CCHC năm 2024, trên cơ sở kế thừa những kết quả tốt đã đạt được của năm 2023 và căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, kế hoạch CCHC của UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Ban Chỉ đạo CCHC UBDT cùng các đơn vị đầu mối, rà soát lại toàn bộ các công việc, lập kế hoạch triển khai cho từng tháng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, có thời hạn và sản phẩm cụ thể.

Yêu cầu các vụ, đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến các quy định, quy chế, quy trình đã ban hành. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC cần tập trung triển khai công việc có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, đặc biệt là các nhóm nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nhóm về thể chế và quy định của UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng cho ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng lĩnh vực do các vụ, đơn vị là đầu mối phụ trách, với quan điểm vừa triển khai, vừa rà soát để đề xuất, điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tế thường xuyên. Kỳ vọng, với sự quyết tâm vào cuộc của cả tập thể UBDT, năm 2024 CCHC UBDT sẽ có nhiều đổi mới.

Xuân Thường