Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp giao ban Lãnh đạo Ủy ban tuần 07 năm 2022

01:42 PM 14/02/2022 |   Lượt xem: 8097 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành tuần 06 cho thấy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đã chỉ đạo, điều hành công việc theo kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra. Chương trình dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch lần đầu tiên được tổ chức đã tạo dấu ấn sâu sắc đối với Lãnh đạo Ủy ban và các vụ, đơn vị; thiết thực thực hiện cuộc vận động học tập, làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chỉ đạo các vụ, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và làm việc với UBDT trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào (dân tộc thiểu số) DTTS nói chung, UBDT nói riêng. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã chủ trì Lãnh đạo Ủy ban nghe các vụ, đơn vị báo cáo chương trình công tác năm 2022 theo khối, theo nhóm nhiệm vụ, chuyên đề và đôn đốc, chỉ đạo các vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán theo đúng Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua làm việc theo khối lĩnh vực đã đảm bảo sự thống nhất đối với các công việc có liên quan của các vụ, đơn vị. Từ đó, các vụ, đơn vị nắm được công việc và chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ…

Nhìn chung, cơ bản các vụ, đơn vị của UBDT đã triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ ngay từ tuần đầu sau kỳ nghỉ Tết, đã quán triệt công chức, viên chức, người lao động không để tâm lý nghỉ Tết kéo dài, triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay; không tham gia các lễ, hội… trái quy định.

Tại cuộc họp giao ban, các đại biểu đã trao đổi, báo cáo bổ sung một số nội dung như: soạn thảo Đề án tổ chức Lễ Tuyên dương nhân sỹ, trí thức, người có uy tín tiêu biểu năm 2022; xây dựng Đề án chiến lược truyền thông về công tác dân tộc vùng đồng bào DTTS; công tác phòng, chống dịch Covid-19; kế hoạch triển khai đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022…

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh quán triệt: Yêu cầu các vụ, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định, thực hiện các nhiệm vụ công tác được giao ngay từ đầu năm mới.

Đối với nhóm thực hiện nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Vụ Dân tộc thiểu số rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục hồ sơ, các văn bản giải trình theo yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng và các đơn vị liên quan đến Đề án để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình Ban Bí thư; các vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết việc triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, đặc biệt là bám sát, phối hợp với cơ quan công tác dân tộc các địa phương nắm chắc tình hình vùng đồng bào DTTS. Vụ Kế hoạch - Tài Chính tham mưu cho Chính phủ để triển khai các quy trình tiếp theo trong thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc và xây dựng Chương trình hành động của UBDT, đôn đốc các bộ, ban, ngành, địa phương. Văn phòng Ủy ban thống nhất với Vụ Tổ chức cán bộ về cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự của Phòng Tổng hợp, bộ phận Cổng thông tin điện tử; rà soát các quy chế, quy định; chuẩn bị phương án bố trí sắp xếp địa điểm làm việc cho các đơn vị để chuẩn bị công tác bàn giao trụ sở làm việc tại 80 Phan Đình Phùng…

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị triển khai ngay các nhiệm vụ công tác trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao; tiến hành đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2022 theo đúng quy định; tham mưu xây dựng kế hoạch tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2022; triển khai nghiêm túc kết luận của Lãnh đạo Ủy ban, đảm bảo tiến độ, chất lượng, phối hợp chặt chẽ. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến các bộ ban ngành, địa phương về các hoạt động trọng tâm của UBDT. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động đảm bảo sức khỏe người lao động tại cơ quan và trong cộng đồng…