Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ và giải ngân năm 2023 của Ủy ban Dân tộc

03:24 PM 25/12/2023 |   Lượt xem: 3173 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Lãnh đạo Vụ Kế hoach-Tài chính đã báo cáo tổng thể về công tác tài chính ngân sách chung của UBDT đến ngày 22/12/2023, trong đó có tình hình giải ngân các nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2023, chi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi tại UBDT; báo cáo phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và hàng năm của UBDT. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban cũng có báo cáo, thuyết minh cụ thể kết quả chi ngân sách nhà nước 12 tháng năm 2023, các nhiệm vụ giải ngân thấp dưới 10% do các vụ, đơn vị chủ trì thực hiện.

Bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ cho đến thời điểm hiện tại, các vụ đơn vị cũng đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện giải ngân các nhiệm vụ liên quan đến: Nhiệm vụ tuyên truyền Chương trình MTQG DTTS&MN; các nhiệm vụ liên quan đến chi kinh phí thường xuyên; việc thực hiện vốn đầu tư công; công tác đấu thầu; công tác thanh quyết toán cuối năm 2023… Các ý kiến cũng đánh giá, phân tích, chỉ rõ các nguyên nhân, qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Đối với những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai từ giờ đến cuối năm, các ý kiến thảo luận cũng đề xuất các vụ, đơn vị cần tập trung vào giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chi ngân sách nhà nước năm 2023; chuẩn bị tốt các nội dung cho việc tổng kết công tác Ngành; triển khai các quy trình đánh giá, phân loại, xếp loại công chức, viên chức; tiến hành các nội dung liên quan đến thi đua khen thưởng năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo về nội dung thanh toán và giải ngân nguồn ngân sách đầu tư công năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các đơn vị đã xong dự toán cần tập trung hoàn thành thủ tục hồ sơ, phối hợp với Văn phòng Ủy ban để thực hiện các thủ tục thanh quyết toán. Yêu cầu các nhiệm vụ có thể chuyển nguồn cần thực hiện đầy đủ thủ tục, trình cấp lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt. Việc giải ngân Chương trình MTQG DTTS&MN, yêu cầu nghiêm túc chấp hành theo các quy định.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh, năm 2024 sẽ là năm cao điểm cho việc giải ngân của UBDT, yêu cầu cần phải có giải pháp giải ngân đối với các nguồn vốn. Đây là nhiệm vụ lớn, cần có thực hiện quyết liệt. Trong việc giao kế hoạch nhà nước năm 2024, đề nghị các vụ, đơn vị tổng hợp ý kiến gửi Vụ KHTC.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với việc tổ chức các hội nghị tổng kết năm 2023 của UBDT; việc tiến hành đánh giá, xếp loại và thi đua khen thưởng năm 2023 của UBDT, trong đó yêu cầu các vụ đơn vị phối hợp chặt chẽ, rà soát lại để thống nhất nội dung, nhiệm vụ để tổ chức triển khai đạt kết quả tốt nhất.

Xuân Thường