Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì họp về xây dựng vị trí việc làm của Ủy ban Dân tộc

07:19 PM 22/03/2024 |   Lượt xem: 1726 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo về kết quả triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm của UBDT, đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức Cán bộ (TCCB) UBDT cho biết, căn cứ vào các quy định và văn bản hướng dẫn, trong thời gian qua, Vụ TCCB đã tham mưu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ban hành Kế hoạch của UBDT triển khai xây dựng Đề án VTVL trong các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của UBDT.

Với quan điểm tuân thủ các quy định của Đảng, của pháp luật về vị trí việc làm (VTVL), quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; xác định VTVL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; xác định đúng, đủ, chính xác về danh mục VTVL và cơ cấu ngạch công chức, hạng viên chức… Vụ TCCB đã xây dựng các văn bản hướng dẫn, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT xây dựng Đề án VTVL cho lãnh đạo, công chức, viên chức; tiến hành thẩm định, điều chỉnh và đề xuất số lượng VTVL. Đến nay các vụ, đơn vị thuộc UDBT đã gửi hồ sơ Đề án VTVL của đơn vị mình về Vụ TCCB.

Qua tổng hợp hồ sơ của các vụ, đơn vị cho thấy, các vụ, đơn vị cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của Đảng, của pháp luật và hướng dẫn của các bộ, ngành; việc triển khai Đề án VTVL giúp cho công chức, viên chức thấy được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn hạn chế trong việc xây dựng Đề án VTVL tại một số vụ, đơn vị liên quan đến các vấn đề như: số lượng biên chế, vị trí chuyên ngành, tỷ lệ cơ cấu ngạnh…

Toàn cảnh cuộc họp

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, cuộc họp cũng đã bàn thảo nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề liên quan đến căn cứ pháp lý, thẩm quyền phê duyệt, trách nhiệm hướng dẫn, trách nhiệm thẩm định… Đề nghị việc xây dựng cơ cấu vị trí, số lượng cần thực hiện đúng theo quy định, tuân thủ đúng tỷ lệ và yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với các đơn vị còn vướng mắc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Vụ TCCB tiếp tục nghiên cứu, xin ý kiến các cơ quan chuyên ngành, tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban cho trúng, đảm bảo chính xác, đủ điều kiện; tổ chức hướng dẫn các vụ, đơn vị đầy đủ, đề xuất giải pháp tháo gỡ, đủ điều kiện thẩm định. Thủ tưởng các đơn vị sự nghiệp phải chịu trách nhiệm về số liệu thông tin mô tả công việc, bám sát Vụ TCCB để thực hiện đảm bảo đúng quy định, đúng thời gian.

Đối với nhóm các đơn vị hành chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị cơ quan thẩm định trước khi trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm cần làm rõ thêm các nội dung về tổng vị trí việc làm của các nhóm theo các văn bản nhà nước hiện hành; tính toán cơ cấu nghạch đảm bảo phù hợp, đặc biệt là đối với ngạch chuyên viên cao cấp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu thủ trưởng các vụ, đơn vị tập trung triển khai hoàn thiện Đề án xây dựng vị trí việc làm, không để trễ, không để sót việc, không để sai phạm; quá trình hướng dẫn, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt yêu cầu báo cáo theo đúng tinh thần của Chính phủ chậm nhất vào ngày 31/3/2024 phải hoàn thành.

Xuân Thường