Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì phiên họp Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 43

07:17 PM 18/10/2021 |   Lượt xem: 7160 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp.

Tại buổi làm việc, ông Lò Quang Tú, Chánh Văn phòng Ủy ban đã báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành tuần 42 và một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 43 năm 2021 của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban. Theo đó, các vụ, đơn vị đã bám sát chương trình công tác và chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban; cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện phục vụ Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa UBDT với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; ký phối hợp 5 năm với Công ty Cổ phần FPT; thỏa thuận tài trợ của Chính phủ Ai Len về hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình MTQG... Thông qua các nội dung ký kết, đã góp phần tăng cường uy tín của UBDT; thể hiện tinh thần cầu thị và tất cả vì công tác dân tộc, vì đồng bào DTTS; đồng thời góp phần tăng cường nguồn lực cũng như phát huy được trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác dân tộc.

Đặc biệt, ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1719/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Ngay sau đó, các vụ, đơn vị của UBDT đã khẩn trương tham mưu triển khai các nội dung liên quan trực tiếp đến UBDT và đôn đốc các bộ, ngành thực hiện các nội dung được phân công.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao sự cố gắng của Lãnh đạo các vụ, đơn vị. Nhiều nội dung công việc đã tiến triển, đạt chất lượng, tiến độ; công tác cán bộ bước đầu có sự chuyển biến. Công tác xây dựng báo cáo tổng hợp của Văn phòng Ủy ban đã từng bước được hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: so với kế hoạch, từ nay đến cuối năm còn rất nhiều nội dung triển khai; các vụ, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn, thường xuyên theo dõi, phân công đầu mối phụ trách công tác văn thư, đảm bảo thực hiện kịp thời, linh hoạt, đúng quy trình triển khai các hồ sơ, văn bản...

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh kết luận:

Công tác xây dựng các văn bản đóng góp ý kiến, trả lời, đề nghị các vụ, đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản, nhất là các nội dung liên quan đến chính sách dân tộc, đến vùng đồng bào DTTS để có ý kiến tham mưu đầy đủ, thỏa đáng, tránh tối đa sự bất cập; đồng thời nâng cao chất lượng văn bản trả lời, chú ý tuân thủ thời gian và thể hiện rõ chính kiến của UBDT.

Triển khai nhiệm vụ công tác theo kế hoạch, đề nghị các vụ, đơn vị rà soát, phân công thực hiện rõ ràng, nghiêm túc, triển khai đúng quy trình, tiến độ. Gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu, triển khai đánh giá trong công tác thi đua, khen thưởng.

Về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, đề nghị các vụ, đơn vị quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động tiếp tục chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các quy định của UBND TP. Hà Nội và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBDT; Vụ Tuyên truyền, Văn phòng Ủy ban và các Vụ Địa phương tiếp tục chủ động phát huy vai trò, nắm chắc tình hình các địa phương, nhất là những khó khăn của đồng bào, hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình DTTS trên địa bàn vùng DTTS và miền núi để đề xuất kịp thời với các cấp thẩm quyền giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ. Đồng thời, bám chắc các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương, tổng hợp những khó khăn của người dân trước những tác động của dịch bệnh Covid-19 và tình hình thiên tai, mưa lũ ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào.

Công tác chuẩn bị Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiêu biểu năm 2021 theo hình thức trực tuyến, cần thống nhất xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đảm bảo phù hợp với bối cảnh, tình hình thực tế, sớm báo cáo Lãnh đạo UBDT.

Việc triển khai Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng danh mục các dân tộc Việt Nam”, đề nghị Ban Soạn thảo bám sát các ý kiến tham gia, góp ý để chuẩn bị kỹ những vấn đề cần trao đổi, giải trình.

Công tác xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT, đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp các ý kiến của Bộ Nội vụ; đồng thời, hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện; cần thiết tổ chức hội thảo xin ý kiến UBND các tỉnh, thành phố.

Việc triển khai Chương trình MTQG, đề nghị Vụ Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Điều phối Chương trình tham mưu Quyết định giao nhiệm vụ cho các vụ, đơn vị của UBDT thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần; đôn đốc các vụ, đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai năm 2022, gửi về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp; làm căn cứ để Văn phòng Điều phối Chương trình tổng hợp, xây dựng kế hoạch chung.

Về triển khai các Chương trình phối hợp với các bộ, ban, ngành, đề nghị các vụ, đơn vị thường trực rà soát, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị ký kết và xây dựng chương trình cụ thể trong năm 2022, trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt. Trên cơ sở các chương trình, biên bản thỏa thuận, Văn phòng Ủy ban xây dựng văn bản hướng dẫn gửi Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố làm căn cứ để triển khai các nội dung phối hợp với các sở, ban, ngành ở địa phương.

Tập thể Lãnh đạo Ủy ban thống nhất, tán thành với đề xuất của Công đoàn cơ quan UBDT về thành lập các Câu lạc bộ thể thao để chăm sóc, rèn luyện sức khỏe, theo nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Lãnh đạo Ủy ban đồng ý với các mô hình hoạt động của Câu lạc bộ trong phạm vi của cơ quan, ngoài giờ hành chính. Đồng thời, tạo điều kiện về địa điểm, hỗ trợ điện, nước; cơ sở vật chất của Câu lạc bộ được đóng góp theo hình thức tự nguyện và xã hội hóa. Câu lạc bộ thể thao hoạt động dưới sự điều hành của Công đoàn cơ quan UBDT. Đề nghị Công đoàn cơ quan báo cáo với Đảng ủy cơ quan, thống nhất với Lãnh đạo Ủy ban và triển khai hoạt động của Câu lạc bộ vào thời điểm thích hợp.