Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia

02:00 PM 20/04/2021 |   Lượt xem: 5246 |   In bài viết | 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Việt Quân - Chánh Văn phòng Điều phối đã báo cáo với Bộ trưởng, Chủ nhiệm một số nội dung trọng tâm của quý II/2021. Cụ thể: Nghiên cứu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí, định mức, nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện chương trình trung hạn và hàng năm. Hướng dẫn các địa phương, các Bộ ngành liên quan rà soát đối tượng thụ hưởng Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chương trình MTQG). Hoàn thiện Báo cáo giải trình ý kiến của Hội đồng thẩm định và Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư. Xây dựng kế hoạch trình Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình MTQG. Chủ trì lập kế hoạch xây dựng và hướng dẫn các Bộ ngành, các vụ đơn vị liên quan hoàn thiện, tổng hợp các văn bản hướng dẫn thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG; tham mưu Ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình. Tham mưu và tổ chức làm việc với các đối tác phát triển, các nhà tài trợ trong nước và quốc tế, huy động nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật cho triển khai thực Chương trình MTQG.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Văn phòng Điều phối cũng đề xuất, kiến nghị với Bộ trưởng, Chủ nhiệm một số công việc: Giao Văn phòng Điều phối xây dựng và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 để tổ chức triển khai thực hiện; ban hành quyết định giao nhiệm vụ cho Văn phòng Điều phối chủ trì, xây dựng Kế hoạch Mẫu của một số Tiểu dự án, làm cơ sở tham mưu hướng dẫn cho các bộ, ngành và các vụ, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao; giao Văn phòng Điều phối tham mưu cân đối, điều phối các nội dung, kinh phí của Chương trình MTQG theo quan điểm tôn trọng nội dung, dữ liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đã trình Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng thẩm định nhà nước; bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện công tác phục vụ công việc của Văn phòng Điều phối.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Điều phối, đồng thời cho ý kiến về công tác nhân sự, vị trí việc làm của các cá nhân thuộc Văn phòng Điều phối. Có ý kiến cho rằng, Văn phòng Điều phối cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những khó khăn, thách thức cần đối mặt để triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG sau khi Thủ tướng ban hành Quyết định đầu tư như: việc xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai các dự án thành phần; có các giải pháp cụ thể về công tác cán bộ; phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo không chồng chéo với  nhiệm vụ cúa các vụ, đơn vị khác.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, việc hoàn thiện và kiện toàn Văn phòng Điều phối là mục tiêu số một để sớm đưa đơn vị đi vào hoạt động. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, Văn phòng Điều phối cần bám sát kết luận của Ban Cán sự Đảng, Đề án được Ban Cán sự Đảng thông qua để thực hiện việc kiện toàn. Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Văn phòng Điều phối chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ xây dựng các tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm của từng bộ phận, báo cáo Ban Cán sự Đảng theo quy định.

Trước mắt, Văn phòng Điều phối cần phối hợp với các vụ chức năng rà soát lại các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG, tham mưu cho Bộ trưởng xây dựng các văn bản hướng dẫn, danh mục chi tiết. Văn phòng Điều phối làm đầu mối, giúp việc, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình với Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG. Tập trung trọng điểm hoàn thiện báo cáo giải trình về Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG, các hồ sơ liên quan để trình Lãnh đạo UBDT, trước khi gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước. Phối hợp Vụ Chính sách Dân tộc hoàn thiện nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ Chương trình MTQG. Văn phòng phải xây dựng Bảng phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân trong việc thực hiện Chương trình MTQG. Sớm kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể của Văn phòng Điều phối, bắt tay vào triển khai công việc sớm và tốt nhất.

Xuân Thường