Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính

03:24 PM 18/05/2021 |   Lượt xem: 3058 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp

Báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Huấn, Vụ trưởng Vụ KH-TC cho biết: Trong năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, Vụ đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Lãnh đạo UBDT thực hiện chức năng quản lý nhà nước lĩnh vực được giao, hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Cụ thể: Vụ đã chủ trì, tham mưu xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tham mưu triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, quyết định… của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020; tham mưu xây dựng Báo cáo tổng kết Chiến lược Công tác dân tộc, để phục vụ cho việc xây dựng Chiến lược Công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, Vụ KH-TC đã triển khai các nhiệm vụ kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; triển khai nhiệm vụ công tác tài chính…

Tại buổi làm việc, Vụ KH-TC đã kiến nghị với Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Lãnh đạo UBDT quan tâm đến công tác tổ chức - cán bộ của Vụ; cho phép thành lập Ban Điều phối các dự án ODA cho vùng đồng bào DTTS… để tạo điều kiện cho Vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao vai trò, nỗ lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ KH-TC trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị, Vụ KH-TC cần xác định rõ vị trí, trách nhiệm, chủ động nắm tình hình, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo UBDT các vấn đề liên quan đến KH-TC. Tăng cường cập nhật đầy đủ, chính xác các kiến thức, các quy định mới về tài chính ngân sách, quản lý đầu tư. Rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, có lộ trình, phân công nhiệm vụ rõ ràng, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các công việc. Tuyệt đối chấp hành quy trình trong công tác tham mưu và ban hành văn bản, nâng cao chất lượng các báo cáo chuyên đề. Chủ động, chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị trong UBDT và các bộ, ngành, địa phương, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo UBDT các vấn đề liên quan đến KH-TC. Hướng dẫn các vụ, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đảm bảo khả thi, trọng tâm, thực chất, hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị kiểm tra việc chấp hành nghiêm túc kỷ luật ngân sách. Quan tâm, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Chương trình MTQG. Đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác thống kê với đầu mối, cơ chế quản lý, điều hành rõ ràng. Xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.