Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

08:45 PM 24/05/2024 |   Lượt xem: 1065 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh thông báo nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ UBDT

Thông tin nhanh về kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho biết, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16-5 đến ngày 18-5-2024, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp hội nghị lần thứ 9. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc hội nghị.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, qua 3 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Theo đó, Trung ương đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện Đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, Dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình Đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Trung ương quán triệt, phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao; chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2024 và cả nhiệm kỳ Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Với mỗi nội dung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đều đã liên hệ với thực tiễn trong lĩnh vực công tác dân tộc, qua đó đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng thuộc UBDT tiếp thu, nghiên cứu kỹ các nội dung đã thống nhất tại Hội nghị Trung ương 9, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra cho các năm 2024-2025, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo tiền đề chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Xuân Thường