Bộ trưởng, Chủ nhiệm nghe báo cáo về công tác Kế hoạch - Tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản

01:55 PM 10/02/2022 |   Lượt xem: 6825 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc

Theo Báo cáo công tác Kế hoạch - Tài chính ngân sách nhà nước năm 2022, UBDT được giao tổng kinh phí chi thường xuyên hơn 183 tỷ đồng. Theo đó, nguồn kinh phí được giao để triển khai các lĩnh vực như: quản lý hành chính, sự nghiệp giáo dục đào tạo, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, văn hóa thông tin...

Trên cơ sở các nội dung kế hoạch, các thành viên tham dự phiên họp đã phát biểu, đề xuất ý kiến xoay quanh việc cụ thể hóa các kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp để triển khai hiệu quả hơn các nhiệm vụ được giao; các nội dung trao đổi liên quan đến: thống nhất dự toán nguồn vốn ODA; điều chỉnh dự toán kinh phí đối với nguồn kinh phí chi sự nghiệp văn hóa thông tin; thực hiện Dự án xây dựng Học viện Dân tộc; thành lập Ban Quản lý dự án thuộc UBDT để triển khai Dự án “Nâng cao năng lực thể chế để thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030”…

Qua ý kiến trao đổi của các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban về nguyên tắc và các giải pháp thực hiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Năm 2022 là năm triển khai nhiều nhiệm vụ hơn so với các năm trước vì gắn liền với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công tác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu các vụ, đơn vị cụ thể hóa kế hoạch chi tiết, phân công, phân nhiệm rõ ràng, phối hợp chặt chẽ để triển khai nhiệm vụ; các đơn vị dự toán xây dựng kế hoạch, dự toán chi tiết; quá trình lập dự toán phải linh hoạt, phù hợp với các quy định, đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các đơn vị cử đầu mối kiêm nhiệm triển khai công tác dự toán, lập kế hoạch và Vụ Kế hoạch - Tài chính thường xuyên tập huấn cho các đơn vị về các quy trình, quy định liên quan.

Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị: Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục triển khai dự án từ nguồn vốn ODA theo cam kết với đối tác. Cần sớm thành lập Ban Quản lý dự án liên quan đến công tác quản lý các nguồn vốn ODA, đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ sớm thực hiện công tác kiện toàn về tổ chức, con người theo Kết luận của Ban Cán sự Đảng UBDT. Đối với Dự án xây dựng Học viện Dân tộc, Dự án Ứng dụng điện mặt trời cho khu vực miền núi và dân tộc ở Việt Nam triển khai thực hiện theo các kết luận của Thanh tra, hoàn thành trong Quý I năm 2022. Nhà khách Dân tộc phối hợp với đối tác để đảm bảo về mặt tiến độ thực hiện và thường xuyên báo cáo với Lãnh đạo Ủy ban để kịp thời có giải pháp, tháo gỡ khó khăn; chuẩn bị phương án kinh doanh, thiết kế mẫu các phòng; củng cố bộ máy tổ chức hiện có, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên theo mô hình kinh doanh mới để sẵn sàng đi vào hoạt động…