Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì giao ban công tác tháng 8 năm 2023

07:14 PM 07/09/2023 |   Lượt xem: 4398 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8/2023 cho thấy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm, lãnh đạo UBDT đã tham dự 23 cuộc họp của Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thường trực Chính Phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương; chủ trì, dự 22 cuộc họp, làm việc với các vụ, đơn vị; đi công tác 6 tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm, lãnh đạo UBDT đã xử lý 1.239 văn bản đến; ký ban hành 303 văn bản. Chỉ đạo Văn phòng Ủy ban ban hành 31 thông báo, công văn thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo và đôn đốc, nhắc việc các vụ, đơn vị.

Các nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trong cơ quan, trao đổi với các bộ, ngành, hướng dẫn địa phương và báo cáo cấp trên được thực hiện kịp thời; việc thực hiện các đề án, chính sách trong Chương trình công tác năm 2023 bảo đảm tiến độ, hiệu quả.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023, UBDT sẽ tiếp tục theo dõi, nắm tình hình về đời sống, kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thiên tai bão lũ, tình hình dịch bệnh và triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn vùng DTTS và miền núi; phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc, không để xảy ra tình trạng phức tạp, nổi cộm trên địa.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách trong Chương trình công tác năm 2023 bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 bảo đảm kịp thời, bám sát kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện năm 2023, dự kiến kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2024 - 2026. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện các Chương trình MTQG theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của cơ quan và quy định hiện hành của Nhà nước; tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp làm việc và cải cách thủ tục hành chính…

Quang cảnh phiên họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bày tỏ đồng tình với Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 8 và trọng tâm tháng 9 của Lãnh đạo Ủy ban. Một số đại biểu đã phát biểu, làm rõ hơn những vấn đề xoay quanh các nội dung: Công tác tuyên truyền, truyền thông về Chương trình MTQG 1719; kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế; công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các vụ, đơn vị…

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ và công tác phối hợp của các vụ, đơn vị thời gian vừa qua. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng các vụ, đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao sự cố gắng của Văn phòng Ủy ban trong công tác tham mưu tổ chức thực hiện và xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Ủy ban, thông qua ban hành Quy chế làm việc của UBDT, phân công nhiệm vụ trong Văn phòng, sự phối hợp với các vụ, đơn vị, cập nhật thông tin, quy trình phân luồng văn bản… Đề ghị Văn phòng Ủy ban tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy trình liên quan trong thời gian tới

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị các vụ, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ, đảm bảo đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra. Đề nghị thủ trưởng các vụ, đơn vị trực tiếp chỉ đạo triển khai công tác phổ biến, quán triệt đảm bảo việc chấp hành các Quy chế làm việc; rà soát, điều chỉnh Quy chế làm việc của các vụ, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và Quy chế làm việc của UBDT. Đồng thời, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện công tác kiện toàn bộ máy; đẩy mạnh việc nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ bằng nhiều hình thức phù hợp; thực hiện hiệu quả công tác phối hợp trong nội bộ cơ quan UBDT và đối với các bộ, ngành, địa phương; thường xuyên cập nhập thông tin, quy định pháp luật, văn bản hướng dẫn liên quan đến các nhiệm vụ đang thực hiện…

Việt Cường