Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc tổng kết công tác năm 2023

11:36 PM 18/01/2024 |   Lượt xem: 1342 |   In bài viết | 

Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh tham dự Hội nghị và chúc mừng Đảng ủy UBDT về những thành công trong năm 2023

Tham dự Hội nghị có đại diện BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Trưởng các tổ chức đoàn thể cơ quan UBDT; Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ cơ quan UBDT.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, Đảng ủy cơ quan UBDT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng bám sát các Nghị Quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc; tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, trọng tâm là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG DTTS) và thực hiện các chương trình, dự án được Chính phủ giao.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, từng bước đổi mới phương thức hoạt động; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, năm 2023 là năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Đảng uỷ đã tập trung chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ, từ đó kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ đề ra; 100% tổ chức đảng trực thuộc đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với đảng viên.

Cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Về tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên cơ bản ổn định; nhìn chung đảng viên trong Đảng bộ đều có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tổ chức; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đến nay, chưa phát hiện đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư trưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Bí thư Đảng Ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chúc mừng 06 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2023, bước sang năm 2024, Đảng uỷ cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp với Ban cán sự đảng để lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, các vụ, đơn vị, cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chương trình, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chương trình công tác năm 2024. Tham mưu, triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình MTQG DTTS và các chương trình, chính sách dân tộc đang còn hiệu lực.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 15-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Kết luận số 21-KL/TW; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Quy định về những điều đảng viên không được làm…

Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua; tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động do Đảng ủy và các tổ chức Đoàn thể cấp trên tổ chức. Chỉ đạo tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện nếp sống văn minh công sở; chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, kỷ luật phát ngôn và thực hiện tốt nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu bày tỏ đồng tình với báo cáo công tác xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 của Đảng ủy cơ quan UBDT. Một số đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ hơn về những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; lựa chọn các chuyên đề phù hợp để triển khai trong năm 2024…

Bí thư Đảng Ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn chúc mừng các đồng chí đảng viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được của Đảng ủy cơ quan trong năm 2023. Tuy nhiên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng đảng năm 2023 vẫn còn những việc chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Đảng ủy cần nghiêm túc nhìn nhận và rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2024.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Đảng ủy tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng UBDT; cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương của Đảng vào bối cảnh của cơ quan UBDT; kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc và thuộc thẩm quyền của UBDT.

Đảng ủy cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; kiện toàn tổ chức bộ máy, kiện toàn chức danh lãnh đạo tại chi bộ trực thuộc; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ; lãnh đạo, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò mạnh mẽ hơn nữa.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, đồng thời đề nghị Văn phòng Ban Cán sự Đảng bổ sung và hoàn thiện lại Báo cáo dựa trên các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Ban Cán sự Đảng và các đại biểu tại Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đề nghị các Chi bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; các tổ chức đảng, từng đảng viên phải phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; xây dựng tập thể chi bộ vững mạnh, cùng nhau nỗ lực, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Đảng ủy cơ quan UBDT đã khen thưởng 6 tổ chức đảng và 38 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Xuân Thường