Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025

03:46 PM 22/04/2021 |   Lượt xem: 1918 |   In bài viết | 

Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy tặng hoa, chúc mừng đồng chí Hầu A Lềnh trên cương vị Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT.

Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Đảng ủy cơ quan UBDT tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cho biết: Đảng bộ cơ quan UBDT là Đảng bộ cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ có 22 tổ chức đảng trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ có 16 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy có 5 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có 5 đồng chí, Đảng bộ có 362 đảng viên. Các tổ chức chính trị - xã hội như: Công đoàn UBDT hiện có 495 đoàn viên công đoàn; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là 137 đoàn viên thanh niên; Hội Cựu Chiến binh là 34 hội viên. Đơn vị giúp việc cho Đảng ủy là Văn phòng Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy với 5 biên chế.

Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII đến nay, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản của cấp ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Xây dựng và ban hành chương trình công tác, các kế hoạch về công tác tuyên giáo, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021...Tập trung chỉ đạo, hoàn thiện báo cáo khả thi Chương trình MTQG, trình Hội đồng thẩm định Nhà nước; xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; Tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ Chính phủ ban hành Quyết định số 72/QĐ-TTg về các xã, thôn trên địa bàn vùng DTTS và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành...

Đồng chí Hầu A Lềnh - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh bày tỏ niềm vui trước sự phát triển lớn mạnh về mọi mặt của Đảng ủy. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng đây là nền tảng cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời đề xuất Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cần làm tốt công tác phối hợp tốt để Lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Trước mắt, cần xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với nhiệm vụ của cơ quan công tác dân tộc đảm bảo phù hợp. Xây dựng kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Chính phủ. Đẩy mạnh phối hợp để tổ chức triển khai các nhiệm vụ đã được phê duyệt, sẵn sàn nhận và hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất do Đảng, Trung ương, Chính phủ giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Ngoài ra, cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các quy định, quy chế, quy trình công tác.

Về công tác Xây dựng Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy cần thực hiện tốt quy chế phối hợp, Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng vụ, đơn vị, đảm bảo thường xuyên, liên tục. Từ đó, giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cần tăng cường công tác trao đổi; thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát, kỷ luật theo quy định, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng, quan tâm việc Lãnh đạo công tác dân vận chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo kỷ cương. Quan tâm, kiện toàn các tổ chức đoàn thể theo hướng hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Nông Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng ủy đã kiểm điểm công tác xây dựng Đảng quý I. Kiểm điểm chỉ rõ: Trong Quý I/2021, Đảng ủy, các tổ chức đảng trực thuộc đã chủ động ban hành và tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác, nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm. Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo, Đảng ủy đã tập trung phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến toàn thể đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các vụ, đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, đạt chất lượng. Tư tưởng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp trong thực thi công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021 đó là: Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các vụ, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2021 đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phê duyệt. Tổ chức học tập, quán triệt và ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Tổ chức Hội nghị chuyên đề; tổng kết Nghị quyết của Đảng ủy Khóa VII về xây dựng Chính sách dân tộc; Chuẩn bị tốt các điều kiện làm việc với Đoàn Khảo sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Kết luận số 120 về “Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”...

Hội nghị đã nghe và biểu quyết thông qua Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; Dự thảo Kế hoạch Kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Dự thảo phân công Ủy viên Ủy ban Kiểm tra theo dõi công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy. Bỏ phiếu kết nạp và chuyển đảng chính thức cho các đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan.  

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nông Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy yêu cầu: Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm như Dự thảo báo cáo, trong Quý II/20201, Đảng ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục nâng cấp Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Cơ quan UBDT; Kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn thành niên Cơ quan. Chuẩn bị, xây dựng Kế hoạch phát động trong toàn Đảng bộ các bài viết chuyên đề về công tác Đảng (chuyên đề về tư tưởng, đóng góp ý kiến về xác định thành phần dân tộc) trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Giao cho các chi bộ hoàn thiện các bài viết đến từng đảng viên, từ đó rèn giũa cách viết và tư duy trong cán bộ, đảng viên.