Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ 41

02:47 PM 21/05/2020 |   Lượt xem: 1104 |   In bài viết | 

Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị

Theo Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp vào Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan UBDT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; chủ đề của Đại hội là: “Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi”.

Về đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ VII: tiếp thu nội dung đánh giá sâu hơn về một số nội dung, chương trình trọng tâm của UBDT đã tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ qua; bổ sung một số chương trình, đề án chính sách dân tộc đã được UBDT tham mưu cho Chính phủ để thực hiện.

Về kết quả công tác xây dựng Đảng: Đánh giá sâu hơn về tình hình, vai trò của các tổ chức đảng ở xa cơ quan chủ quản trong thực hiện các nghị quyết của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của UBDT; việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể, nghị quyết tăng cường kỷ luật hành chính; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về mục tiêu, phương hướng, giải pháp: bổ sung biểu so sánh kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015-2020 và điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp hơn. Về nhiệm vụ và giải pháp: bổ sung giải pháp cụ thể trong đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, học tập nghị quyết; có giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể; bổ sung giải pháp trong công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại Hội nghị. Bí thư Đảng ủy Nông Quốc Tuấn đề nghị: Trên cơ sở tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục nghiên cứu và gửi ý kiến tham gia (lần 3) về Tiểu ban Văn kiện Đại hội (trước ngày 26/5/2020) để Ban Thường vụ thống nhất, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBDT. Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị các đồng chí trong các Tiểu ban: Văn kiện, Tuyên truyền và Hậu cần tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiếp tục thảo luận, góp ý và hoàn thiện Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025.