Hội nghị triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

12:14 PM 14/03/2019 |   Lượt xem: 10917 |   In bài viết | 

Quang cảnh Hội nghị

Theo dự thảo Báo cáo kết quả công tác CCHC quý I năm 2019, UBDT đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019; chỉ đạo công tác rà soát duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của UBDT; chỉ đạo các vụ, đơn vị tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số CCHC năm 2018 của UBDT và tổng hợp kết quả gửi báo cáo Bộ Nội vụ; phối hợp tổ chức điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2018 của UBDT; đôn đốc các đơn vị chuyên môn xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác…

Nhìn chung, trong quý I năm 2019, UBDT tập trung vào công tác xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai kế hoạch chi tiết cho từng đơn vị; xác định CCHC là một nhiệm vụ trọng tâm của UBDT năm 2019, lãnh đạo UBDT, các cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch và yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác CCHC năm 2018 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2019 tại các cuộc họp giao ban lãnh đạo UBDT và các đơn vị; triển khai tốt công tác tự đánh giá, chấm điểm CCHC năm 2018 của UBDT gửi Bộ Nội vụ đúng tiến độ.

Về nhiệm vụ công tác CCHC quý II, UBDT sẽ tập trung tập huấn, kiểm tra và triển khai công tác tuyên truyền về CCHC; rà soát và thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản; tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và rà soát, đơn giản hóa quy định; thực hiện rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số đơn vị; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; rà soát và ban hành các quy định quản lý tài chính, kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước; tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo quy định…

Lãnh đạo Học viện Dân tộc phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác CCHC quý I năm 2019; dự thảo Báo cáo kết quả triển khai “Tự đánh giá, chấm điểm, chỉ số CCHC của UBDT năm 2018” (PAR Index), các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận về các khó khăn, tồn tại, xác định rõ các điểm nghẽn và chỉ ra các nhiệm vụ cần triển khai để hoàn thành các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn nhấn mạnh: Quý I năm 2019, UBDT đã có nhiều chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, các nhiệm vụ công tác trọng tâm; Lãnh đạo Ủy ban đã tập trung chỉ đạo các vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch công tác, trong đó có phân cấp trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, từng vụ, đơn vị.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đề nghị bộ phận thường trực CCHC tiếp thu, bổ sung nội dung theo các ý kiến thảo luận, góp ý. Trong quý II, UBDT sẽ tập trung triển khai công tác hiện đại hóa hành chính, tăng cường đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng các yêu cầu của trục liên thông văn bản, số hóa tài liệu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai CCHC; đề xuất phương án khắc phục các hạn chế, xây dựng lộ trình cụ thể để từng bước nâng cao điểm xếp hạng CCHC của UBDT.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ rà soát, đánh giá các quy trình, thủ tục hành chính còn hiệu lực của UBDT để công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử theo hướng đổi mới, tinh gọn và cập nhật theo các văn bản hướng dẫn; đánh giá các hạn chế, tồn tại trong triển khai cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO theo quy định.

* Tài liệu liên quan:
Quyết định số 781/QĐ-UBDT ngày 26/12/2018 về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019 của UBDT
- Báo cáo số 15/BC-UBDT ngày 19/02/2019 về Tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC năm 2018 của UBDT