Hội thảo xây dựng Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và Hệ thống chỉ tiêu điều tra thực trạng KT-XH của 53 DTTS

06:07 PM 25/07/2018 |   Lượt xem: 2253 |   In bài viết | 

Toàn cảnh hội thảo

Qua gần 3 năm triển khai Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của UBDT quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc tổng hợp các báo cáo đã bộc lộ nhiều hạn chế như: một số Ban Dân tộc chưa gửi báo cáo theo quy định, nội dung báo cáo không hoàn chỉnh, số liệu thiếu sự nhất quán, nhiều chỉ tiêu không tổng hợp được… Các số liệu tổng hợp theo quy định chưa đóng góp nhiều cho công tác hoạch định và xây dựng chính sách, đáp ứng yêu cầu của công tác dân tộc. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến trực tiếp của các địa phương, UBDT triển khai xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế Thông tư số 03.

Theo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung, thay thế, Thông tư quy định về chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc bao gồm: Việc lập và gửi báo cáo thống kê; hướng dẫn lập báo cáo; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo thống kê. Dự kiến, theo quy định sẽ có 18 biểu mẫu về chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc.

Tại dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, dự kiến sẽ có 107 chỉ tiêu điều tra, nằm trong 16 nhóm chỉ tiêu theo Thông tư 06/2014/TT-UBDT và một số chỉ tiêu không nằm trong Thông tư số 06.

Tại hội thảo, góp ý về dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 03, các đại biểu đề nghị việc xây dựng Thông tư phải đáp ứng việc cải cách hành chính, rút gọn số biểu, tránh trùng lặp, đơn giản hóa việc xây dựng báo cáo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo công tác lấy số liệu, tính khả thi khi triển khai. Một số ý kiến đề nghị cần nêu rõ căn cứ xây dựng các biểu, xây dựng bảng so sánh việc sửa đổi, thay thế; làm rõ các hạn chế, vướng mắc; cách thức triển khai; rà soát tên biểu, các chỉ tiêu thống kê tổng hợp; thành lập bộ phận chuyên trách cho công tác báo cáo, thống kê.

Tổng kết hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Huấn, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính đã trao đổi và làm rõ hơn một số đề xuất, góp ý của các đại biểu và đề nghị các vụ, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, đóng góp bằng văn bản. Các nội dung góp ý sẽ được Vụ Kế hoạch-Tài chính nghiên cứu, tiếp thu và tổng hợp vào các nội dung dự thảo để chuẩn bị báo cáo Lãnh đạo Ủy ban vào thời gian tới.