Kết luận thanh tra việc tổ chức thực hiện Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

03:51 PM 07/06/2024 |   Lượt xem: 1232 |   In bài viết | 

Toàn cảnh cuộc họp công bố Kết luận thanh tra

Chương trình MTQG 1719 được thiết kế với tổng số 10 dự án, 14 tiểu dự án do 23 bộ, ngành tham gia quản lý và tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó Dự án 10 “Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS&MN; Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình” gồm 03 Tiểu dự án: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín (NCUT); Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS&MN; Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

Đối với Dự án 10, Thủ tướng Chính phủ giao UBDT thực hiện nhiệm vụ chủ trì, phối hợp hướng dẫn thực hiện đối với một số nội dung thuộc Tiểu dự án 1 và Tiểu dứ án 2; chủ trì phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Tiểu dự án 3. Qua đó, các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ đã tham mưu, triển khai thực hiện một số Nội dung, Tiểu dự án như: Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình NCUT trong đồng bào DTTS năm 2023; Hội thi tìm hiểu pháp luật vùng DTTS khu vực Đông Bắc năm 2023 tại tỉnh Thái Nguyên; tuyên truyền, truyền thông vận động trên một số báo, đài phát thanh, truyền hình ở Trung ương; phối hợp tổ chức tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật.

Kết luận về những nội dung đã tiến hành thanh tra cho thấy, các vụ, đơn vị đã có nhiều cố gắng, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xây dựng, tham mưu trình lãnh đạo UBDT kế hoạch tổng thể và chi tiết để thực hiện các Nội dung, Tiểu dự án của Dự án 10.

Lãnh đạo Ủy ban đã ký ban hành các quyết định đúng quy định hiện hành, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để các vụ, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; luôn quan tâm, tạo điều kiện, sát sao trong công tác chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các cuộc họp giao ban định kỳ, họp chuyên đề.

Các vụ, đơn vị được giao nhiệm vụ đã kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban về phân công nhiệm vụ, tiến hành giao dự toán kinh phí cho các vụ, đơn vị để tổ chức thực hiện các nội dung của Dự án 10. Trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, giữa chủ đầu tư và các nhà thầu đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, tích cực để định hướng, chỉnh sửa, rà soát nội dung trước khi xuất bản các sản phẩm truyền thông, đảm bảo yêu cầu về chất lượng phục vụ công ta tuyên truyền, truyền thông, vận động.

Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ ra một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị các vụ, đơn vị được thanh tra nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan; các vụ, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, tổng hợp tham mưu lãnh đạo Ủy ban kiến nghị sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ được giao còn chưa phù hợp thuộc Dự án 10 và Quyết định 1719/QĐ-TTg. Đề nghị các vụ, đơn vị có liên quan thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện gửi Lãnh đạo UBDT và Thanh tra UBDT trước 15/7/2024.

Xuân Thường