Khai giảng Lớp tập huấn về công tác quản lý tài chính cho công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc năm 2018

09:50 AM 19/08/2018 |   Lượt xem: 355 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Lớp tập huấn

Tại Lớp tập huấn, đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Trưởng phòng Sự nghiệp y tế-xã hội, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính giới thiệu cho các học viên một số chuyên đề như: Quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công; Một số nội dung mới về quản lý tài chính-ngân sách nhà nước, sử dụng vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên; Chế độ công tác phí và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Lớp tập huấn là dịp để các học viên trao đổi, thảo luận và thông qua các bài tập tình huống để các học viên được hiểu rõ hơn các nội dung mới theo quy định của các văn bản, qua đó góp phần trong công tác xây dựng kế hoạch và công tác tài chính của UBDT.

Việt Cường