Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG DTTS

08:54 AM 07/02/2024 |   Lượt xem: 2603 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, ông Hà Việt Quân – Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG DTTS đã báo cáo về việc xây dựng hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư CTMTQG DTTS. Theo kế hoạch đề xuất điều chỉnh, nhóm đối tượng thuộc diện đối tượng đầu tư của Chương trình là Các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc gồm: Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Hữu Nghị T78, Trường Hữu Nghị 80, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Đại học Tây Bắc, Đại học Tây Nguyên, Đại học Tân Trào. Các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú; Di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; Trung tâm y tế huyện, bệnh viện của huyện có xã thuộc vùng đồng bào DTTS&MN.

Các đối tượng nêu trên đều thuộc diện đối tượng đầu tư của Chương trình MTQG DTTS tại Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc; Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em đang được triển khai nằm ngoài địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào DTTS&MN, những đối tượng này chưa được thể hiện rõ trong Nghị quyết 120/2020/QH14.  

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã thảo luận về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện kế hoạch điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình; làm rõ hơn về các nội dung, nguyên tắc bố trí vốn, giải ngân, thanh quyết toán… trong quá trình tổ chức triển khai. Cuộc họp cũng đề cập, thảo luận các nội dung liên quan đến việc xây dựng tiêu chí phân định miền núi, vùng cao.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Văn phòng điều phối Chương trình MTQG DTTS cùng các đơn vị liên quan tập trung, phối hợp chặt chẽ, dành sự quyết tâm cao nhất để rà soát nội dung từng dự án, tiểu dự án thành phần, nội dung chính sách để thống nhất với Báo cáo nghiên cứu khả thi CTMTQG, các Nghị quyết có liên quan của Quốc hội, trong đó cần lưu ý đến phạm vi, đối tượng, phân công thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đảm bảo khớp nối thông tin của các báo cáo.

Đối với nội dung liên quan đến việc xây dựng tiêu chí phân định miền núi, vùng cao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Chính sách dân tộc chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan rà soát, bám sát các yêu cầu của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trên nguyên tắc tiếp thu các nội dung, bám sát các Nghị quyết của Quốc hội; lưu ý các yếu tố như: các chính sách liên quan đến công tác phân định, các chính sách còn hiệu lực để kế thừa; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân tộc; mục tiêu của các CTMTQG...

Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Ban Cán sự Đảng phối hợp rà soát, cụ thể hóa trong các Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bổ sung nội dung chuyên đề về lãnh đạo thực hiện Chương trình MTQG DTTS.

Xuân Thường