Tập trung xây dựng “dữ liệu số”, hoàn thành Đề án Tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc theo tiến độ

10:00 PM 30/05/2023 |   Lượt xem: 5893 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số UBDT phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Triển khai các nhiệm vụ được giao, Trung tâm Chuyển đổi số đã tổng hợp ý kiến của các vụ, đơn vị trong xây dựng dự thảo Quyết định ban hành danh mục cơ sở dữ liệu của UBDT và Quyết định ban hành danh mục dữ liệu mở của UBDT; xây dựng đề cương Đề án tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc.

Báo cáo tại phiên họp, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cho biết: Theo ý kiến của các vụ, đơn vị, Trung tâm đã tổng hợp danh mục cơ sở dữ liệu của UBDT dự kiến gồm 33 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và 02 nội dung thuộc dữ liệu mở là Hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến và Cơ sở dữ liệu về thống kê thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số. Đồng thời, Trung tâm Chuyển đổi số đã dự thảo khung đề cương Đề án tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc để các vụ, đơn vị tập trung góp ý, thảo luận nhằm hoàn thiện đề cương Đề án.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số báo cáo tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu tham dự đề nghị cần chỉ rõ chế độ thu thập, nguồn dữ liệu, cơ chế, chu kỳ cập nhật để đảm bảo tính khả thi trong xây dựng danh mục cơ sở dữ liệu của UBDT; nhóm lại các hệ thống dữ liệu có liên quan, tránh chồng chéo, trùng lặp, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ; xác định mức độ ưu tiên khi có nguồn lực triển khai. Về dự thảo đề cương Đề án, cần đánh giá kỹ thực trạng, tăng cường sự tham gia của các địa phương; cụ thể hơn mục tiêu, phân kỳ thành các giai đoạn phù hợp; các nội dung của Đề án phải có sự kết nối, cụ thể hóa của danh mục cơ sở dữ liệu, bám sát các chương trình, đề án của Chính phủ, các kế hoạch chuyển đổi số của UBDT đã ban hành…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn giao Trung tâm Chuyển đổi số tổng hợp, tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý của các vụ, đơn vị tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Quyết định ban hành danh mục cơ sở dữ liệu của UBDT và Quyết định ban hành danh mục dữ liệu mở của UBDT, trên tinh thần xây dựng khung, theo từng nhóm ngành, phân kỳ theo từng giai đoạn, cần thiết chỉ rõ nguồn dữ liệu, cơ chế thu thập và chu kỳ cập nhật, tạo tính linh hoạt để thuận tiện trong triển khai, đảm bảo tính khả thi của từng nội dung, nhiệm vụ. Sau đó, tiếp tục xin ý kiến của các vụ, đơn vị để chuẩn bị báo cáo tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Về xây dựng dự thảo Đề án Tăng cường Chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị cần rà soát, bổ sung các căn cứ pháp lý; các nội dung theo chương trình, đề án của Chính phủ, các kế hoạch chuyển đổi số của UBDT đã ban hành. Lưu ý tham khảo Đề án của các bộ, ngành có liên quan; Bổ sung nội dung các đánh giá, phân tích ưu nhược điểm và đề xuất các kiến nghị, giải pháp về: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của UBDT; Công tác chuyển đổi số của UBDT; Tình hình triển khai Đề án 414. Ngoài ra, cần phân kỳ triển khai, điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp theo từng giai đoạn; Bổ sung khái toán kinh phí cho từng nội dung triển khai; Dự thảo văn bản thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập; dự thảo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Tập trung xây dựng Đề án theo tiến độ đã nêu trong Quyết định số 381/QĐ-UBDT ngày 24/5/2023. Phấn đấu hoàn thành Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10/2023.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm giao Trung tâm Chuyển đổi số xây dựng báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo các Thông báo kết luận của Lãnh đạo Ủy ban từ đầu năm 2023 đến nay. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban đề hỗ trợ các vụ, đơn vị trong khai thác, sử dụng hệ thống phòng họp số, đảm bảo phục vụ hiệu quả, thuận tiện cho các phiên họp, tiết kiệm chi phí hành chính.