Thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Vụ Tổng hợp

04:00 PM 05/01/2023 |   Lượt xem: 1915 |   In bài viết | 

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thanh tra Ủy ban đã công bố Kết luận thanh tra số 566/KL-TTr ngày 27/12/2022 về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Vụ Tổng hợp.

Theo đó, trong 02 năm 2020 và năm 2021, Vụ Tổng hợp về cơ bản đã hoàn thành nhiệm nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như những nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo Ủy ban giao. Vụ Tổng hợp đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo, kế hoạch, chương trình công tác, tập trung, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đúng kế hoạch và cơ bản đảm bảo tiến độ; chủ động triển khai nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Công tác tổng hợp được thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm, cơ bản đúng thời gian và nội dung theo yêu cầu góp phần quan trọng trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Uỷ ban trong chỉ đạo điều hành và báo cáo Chính phủ về tình hình công tác dân tộc. Đã tham mưu xây dựng nhiều báo cáo lớn theo yêu cầu của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và các tổ chức liên quan.

Tập thể công chức của Vụ Tổng hợp có tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao, cơ bản chấp hành tốt Nội quy cơ quan, Quy chế làm việc của Vụ, đẩy mạnh có hiệu quả việc thực hiện cải cách hành chính và sử dụng hệ điều hành tác nghiệp, thông tin điện tử; thực hiện tốt quy chế dân chủ, có sự phối hợp giúp đỡ kịp thời trong công việc. Công tác phối hợp của Vụ Tổng hợp với các vụ, đơn vị trong Ủy ban, các bộ, ngành và các địa phương đảm bảo thường xuyên, hiệu quả.

Vụ Tổng hợp đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại các Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, đảm bảo về tiến độ thời gian, chất lượng công việc; việc quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình CTDT/16-20, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp bộ, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường đã cơ bản đảm theo các quy định của Luật KH&CN, các quy định của pháp luật có liên quan và các quy định, hướng dẫn của UBDT. Chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học ngày càng được nâng lên; các nhiệm vụ KH&CN được triển khai trong năm 2020-2021 đều gắn trực tiếp với việc cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác quản lý nhà nước của UBDT, nhất là việc xây dựng và tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng chiến lược về công tác dân tộc; xây dựng các đề án, dự án, chương trình, chính sách của Chính phủ về công tác dân tộc; các nghiên cứu xây dựng các chính sách, bảo vệ môi trường vùng đồng bào DTTS.

Cùng với đó, Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số hạn chế mà Vụ Tổng hợp cần chú ý như: làm tốt công tác xây dựng và triển khai kế hoạch công tác hàng năm; thực hiện đúng tiến độ các báo cáo định kỳ theo quy định; cần chủ động tham mưu tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện trong xây dựng, thực hiện và tổng kết đánh giá chính sách dân tộc; tăng cường hơn nữa việc hợp tác, khai thác kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án; rà soát, đề xuất bổ sung một số nội dung hướng dẫn cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhiệm vụ KH&CN, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường của UBDT...

Kết luận thanh tra đã chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan đồng thời là các kiến nghị cụ thể với Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và trực tiếp là Vụ Tổng hợp để triển khai thực hiện hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Trong đó, tập trung vào: Làm tốt công tác khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế để lập kế hoạch công tác hàng năm; đảm bảo tiến độ các báo cáo định kỳ theo quy định;  chủ động và tích cực hơn trong tham mưu, đề xuất các đề tài khoa học phục vụ nhiệm vụ chính trị và yêu cầu quản lý nhà nước của UBDT, nhất là cung cấp luận cứ cho xây dựng các đề án, chính sách, và công tác chỉ đạo điều hành của Bộ trưởng, chủ nhiệm UBDT; tiếp tục nâng cao chất lượng và khai thác sử dụng sản phẩm các đề tài khoa học, điều tra cơ bản và bảo vệ môi trường...