Thông qua Dự thảo báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia

03:46 PM 25/03/2020 |   Lượt xem: 1928 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chủ trì buổi họp.

Tại buổi họp ông Nguyễn Mạnh Huấn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính trình bày Dự thảo báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG với các mục tiêu đến năm 2025 và năm 2030; đối tượng, phương pháp tiếp cận Chương trình MTQG.

Về nội dung, Chương trình MTQG có 10 dự án thành phần. Mỗi dự án có đơn vị chủ trì, có Tiểu dự án. Dự thảo báo cáo tóm tắt cũng đề xuất cơ cấu nguồn vốn, phương thức huy động vốn; việc thành lập Ban Chỉ đạo chương trình (đối với đơn vị chủ trì và  đơn vị phối hợp). Chương trình MTQG  sẽ được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn I, từ 2021-2025 và Giai đoạn II, từ 2026-2030.

Các đại biểu dự cuộc họp cơ bản nhất trí với các nội dung đưa vào Dự thảo báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG, đồng thời có một số ý kiến đóng góp, cụ thể: Cần xem lại số tỉnh thụ hưởng, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo; phân công cơ quan chủ quản phụ trách các Tiểu dự án. Cần có cơ chế đặc thù trong quản lý, triển khai thực hiện chương trình (có sự tham gia của người dân: Dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng lợi).

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến yêu cầu Ban soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu dự buổi họp. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho rằng cần rút gọn Dự thảo báo cáo tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình MTQG. Về nội dung, đưa các Tiểu dự án vào phần phụ lục. Về phương thức huy động vốn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu huy động theo phương thức đa dạng hóa các nguồn vốn.