Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 của Vụ Pháp chế

04:23 PM 11/07/2018 |   Lượt xem: 379 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, ngay từ đầu năm, tập thể lãnh đạo và chuyên viên Vụ Pháp chế đã đoàn kết, chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Vụ và các nhiệm vụ do lãnh đạo Ủy ban giao trực tiếp, như: Thực hiện Đề mục pháp điển công tác dân tộc; Hệ thống hóa văn bản QPPL về công tác dân tộc thống nhất trong cả nước; thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến GDPL và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021; tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi; xây dựng các thông tư bãi bỏ Thông tư số 04/2011/TT-UBDT; Thông tư số 02/2014/TT-UBDT; Thông tư 05/2014/TT-UBDT của UBDT; triển khai chương trình phối hợp với Bộ Tư pháp…

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Vụ Pháp chế đã triển khai hoàn thành một số nhiệm vụ như: hoàn thiện pháp điển Đề mục công tác dân tộc; tổ chức thành công Hội nghị tập huấn, hướng dẫn rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL về lĩnh vực công tác dân tộc kỳ 2014-2018 cho công chức, viên chức của UBDT; tổ chức thành công 04 tọa đàm khoa học và phát hành phiếu điều tra, khảo sát gửi địa phương phục vụ Đề tài nghiên cứu khoa học; thực hiện khảo sát mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật tại xã Lậm Chảy (Mường Khương, Lào Cai); tham gia góp ý 16 văn bản QPPL, văn bản hành chính đảm bảo chất lượng và thời gian được giao.

Tuy nhiên, trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ, còn bộc lộ một số hạn chế nhất định như: Việc triển khai một số nhiệm vụ còn chưa kịp thời, chất lượng chưa cao; một số công chức còn chưa thực sự chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Vụ Pháp chế định hướng tiếp tục tổ chức triển khai các hoạt động của Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021”; hoàn thiện Đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng Luật hỗ trợ phát triển vùng DTTS và miền núi”; tham mưu ban hành Quyết định công bố tập hệ thống hóa văn bản QPPL về lĩnh vực công tác dân tộc kỳ 2014-2018; tham mưu ban hành Thông tư bãi bỏ một số Thông tư về công tác pháp chế của UBDT…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của Vụ Pháp chế trong 6 tháng đầu năm. Vụ Pháp chế đã có nhiều sự chuyển biến, chủ động trong việc triển khai nhiệm vụ công tác. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải yêu cầu tập thể lãnh đạo, chuyên viên Vụ Pháp chế cần tăng cường đoàn kết, chấn chỉnh trong kỷ cương, kỷ luật hành chính, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, hoàn thành kế hoạch công tác. Ngoài ra, đề nghị Vụ Pháp chế tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác ban hành văn bản QPPL; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ủy ban rà soát các thủ tục hành chính của UBDT; tăng cường phối hợp với Vụ TCCB để tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức của công tác pháp chế cho toàn thể công chức, viên chức của UBDT. Đối với những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Ủy ban để đưa ra giải pháp tháo gỡ, giải quyết.

Việt Cường