Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà chủ trì họp thống nhất nội dung, quy trình thực hiện các dự án bảo vệ môi trường của Ủy ban Dân tộc

10:22 PM 03/04/2024 |   Lượt xem: 1297 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tính đến ngày 29/3/2024, Lãnh đạo Ủy ban đã phê duyệt danh mục 09 dự án bảo vệ môi trường. Trong đó, tại Quyết định số 510/QĐ-UBDT ngày 26/7/2021, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phê duyệt danh mục 04 dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022, gồm: Dự án “Khảo sát, đánh giá, đề xuất giải pháp và thực hiện mô hình bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp thông qua ứng dụng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn gắn với chế biến sâu, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào DTTS”; Dự án “Khảo sát, đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải thông thường và xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải từ sản xuất nông nghiệp tại vùng DTTS khu vực đồng bằng Sông Cửu Long”.

Dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường cho học sinh các trường dân tộc nội trú khu vực Tây Bắc”; Dự án “Cải thiện môi trường thông qua xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc để ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tác hại của rét vào mùa đông cho gia súc tại vùng dân tộc và miền núi phía Bắc”.

Tại Quyết định số 641/QĐ-UBDT ngày 27/9/2022 Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Phê duyệt danh mục 05 dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2023, gồm: Dự án “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện suy thoái môi trường đất trong sản xuất nông, lâm nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số tại một số tỉnh miền núi phía Bắc”; Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu tác động của các sự cố môi trường và tạo sinh kế bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số bằng khai thác và phát triển các dịch vụ sinh thái tài nguyên thiên nhiên”; Dự án “Đổi mới phương thức truyền thông về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2023 – 2030”.

Dự án “Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số ở vùng đệm các khu bảo tồn thiên nhiên phía Bắc” và Dự án “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tổng hợp, xây dựng mô hình thu gom, quản lý, xử lý rác thải, chất thải nông lâm nghiệp vùng đồng bào DTTS&MN Đông Bắc”.

Tuy nhiên, các dự án bảo vệ môi trường thực hiện từ năm 2022, cũng như các dự án bảo vệ môi trường thực hiện năm 2023 đều phải tạm dừng do vướng mắc về Quy chế. Đây cũng là nội dung chính được các đại biểu dự họp thảo luận sôi nổi, cùng phân tích những khó khăn, đưa ra các đề xuất nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản của UBDT.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà nhấn mạnh, đối với những dự án đã được giao kinh phí, đề nghị Vụ Tổng hợp (UBDT) thông báo với đơn vị chủ trì dự án rà soát lại kế hoạch và hoàn thiện lại hồ sơ theo đúng quy định. Đối với những dự án đã thực hiện theo hình thức tuyển chọn, yêu cầu tiếp tục thực hiện nhưng thủ tục phải theo đúng các quy định hiện hành.

Đối với các dự án đã có quyết định lựa chọn danh mục, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Thị Hà đề nghị các đơn vị rà soát lại các văn bản liên quan để tham mưu tìm cách tháo gỡ, đồng thời nghiên cứu kỹ Luật Đấu thầu để bổ sung cho phù hợp.

Xuân Thường