Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông dự tổng kết công tác năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 2023 của Thanh tra Ủy ban

09:00 PM 07/12/2022 |   Lượt xem: 450 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đã dự và chủ trì cuộc họp tổng kết công tác thanh tra năm 2022

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trong năm 2022, Thanh tra Ủy ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch cũng như đột xuất, cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban. Thanh tra Ủy ban đã có nhiều cố gắng tập trung nhiều giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức tiến hành thanh tra để nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; công tác xử lý sau thanh tra được quan tâm, thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra.

Năm 2022, Thanh tra Ủy ban đã triển khai 03 cuộc thanh tra đột xuất, trong đó có 01 cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2021, 02 cuộc thực hiện trong năm 2022; 02 cuộc thanh tra hành chính; 06 cuộc thanh tra chuyên ngành tại các tỉnh: Bắc Kạn, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Phước, Thái Nguyên. Nhìn chung, các cuộc thanh tra đảm bảo về chất lượng, tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng pháp luật; gắn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với trách nhiệm thực thi công vụ của công chức, với công tác cải cách hành chính. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được triển khai đảm bảo yêu cầu...

Tại cuộc họp, các đại biểu tham dự đã báo cáo, làm rõ hơn các thuận lợi, khó khăn và các kết quả đạt được của công tác thanh tra trong năm 2022. Trong bối cảnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, triển khai Nghị định số 66/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; để hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm 2023, các ý kiến, đề xuất tập trung vào một số nội dung như: tăng cường nhân sự, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra; bố trí đủ kinh phí; đề xuất thành lập đơn vị dự toán cấp III để chủ động trong quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường công tác hướng dẫn, tự kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác sinh hoạt chuyên đề về chuyên môn, nghiệp vụ...

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông nhấn mạnh: Sự đoàn kết, thống nhất và tăng cường đổi mới phương pháp đã góp phần đóng góp vào kết quả chung, góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch công tác của Thanh tra Ủy ban trong năm 2022. Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị: Các kết luận thanh tra cần nêu rõ những hạn chế, sai phạm của đối tượng được thanh tra, đồng thời chỉ rõ những biện pháp cụ thể để khắc phục. Qua công tác thanh kiểm tra, cần có sự thống kê các văn bản hướng dẫn của các bộ, ban, ngành còn vướng mắc trong triển khai chính sách tại các địa phương, để làm căn cứ kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Ngoài ra, kế hoạch thanh tra cần có sự thống nhất, tránh chồng chéo.

Về đề xuất thành lập đơn vị dự toán cấp III để chủ động trong quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông đề nghị Thanh tra Ủy ban cần có sự nghiên cứu kỹ lượng, phân tích đầy đủ các mặt thuận lợi, khó khăn, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban để xin chủ trương triển khai, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, và các quy định liên quan.