Ủy ban Dân tộc đánh giá một năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

02:37 PM 23/11/2022 |   Lượt xem: 820 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tình hình 01 năm thực hiện Chương trình 1719 được ông Nguyễn Mạnh Huấn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính trình bày cho thấy: Năm 2022, UBDT được giao gần 300 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình 1719, đến 30/6/2022 đã được phân bổ gần 270 tỷ đồng. Ngay sau khi được phân bổ kinh phí, UBDT đã giao dự toán cho các vụ, đơn vị để thực hiện.

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp không ít khó khăn. Tại thời điểm giao dự toán, đa số các vụ, đơn vị chưa xác định được các nhiệm vụ, dự toán cụ thể để triển khai thực hiện, vì vậy quá trình thực hiện phải điều chỉnh dự toán nhiều lần; Quyết định phân bổ kinh phí vào thời điểm 30/6, thời gian của năm 2022 hạn chế nên ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng tham mưu thực hiện; năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình 1719, các vụ, đơn vị chưa có kinh nghiệm triển khai, nên gặp nhiều hạn chế trong xây dựng kế hoạch; khối lượng công việc phải thẩm định đa dạng, các văn bản hướng dẫn về tài chính có sự chồng chéo… ảnh hưởng đến tiến độ chung của trong thực hiện các nhiệm vụ.

Cho đến ngày 20/11/2022, tiến độ giải ngân thực hiện Chương trình 1719 của UBDT đạt tiến độ giải ngân 1,85%, dự kiến đến 31/12/2022 giải ngân kinh phí đạt 26%. Một số nhiệm vụ đã xây dựng kế hoạch, nhưng do hạn chế về thời gian nên UBDT đã đề xuất hoãn lại và chuyển sang năm 2023 để tổ chức thực hiện.

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban chủ trì Hội nghị

Để đảm bảo việc triển khai Chương trình 1719 năm 2023 của UBDT được thuận lợi, đúng tiến độ, đạt mục tiêu đề ra, UBDT định hướng tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án, trong đó xác định đầu mục, nhiệm vụ cụ thể các nhiệm vụ; các vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các Vụ chủ trì tiểu dự án, dự án trong xác định nhiệm vụ, dự toán kinh phí.

Tại Hội nghị, các vụ, đơn vị đã báo cáo bố sung tình hình triển khai các nội dung, dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình 1719 được giao trong năm 2022, trong đó nêu rõ tiến độ thực hiện, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, như: Hạn chế về thời gian thực hiện; về cơ chế thẩm định dự toán; tiêu chuẩn, định mức. Qua đó đề xuất giải pháp tháo gỡ trong năm 2023, đặc biệt là đối với các nhiệm vụ tuyên truyền, truyền thông, kiểm tra, giám sát…

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện Chương trình 1719 quyết liệt, hiệu quả hơn nữa. Đối với nhóm công việc thuộc năm 2022, yêu cầu tất cả các vụ, đơn vị thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt, đồng thời rà soát lại toàn bộ trình tự thủ tục hồ sơ, nội dung để kịp thời điều chỉnh.

Đối với những nhiệm vụ của năm 2022 có đủ điều kiện triển khai, nhưng do thời gian, thủ tục bắt buộc phải kéo dài, chưa làm được, chuyển sang năm 2023 thực hiện, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu rà soát, đối chiếu với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, bộ ngành, địa phương để đảm bảo sự lồng ghép, phối hợp thực hiện hiệu quả. Những nhiệm vụ chưa đủ điều kiện thực hiện cả về cơ chế, quy trình, chức năng, cần tổng hợp lại để bàn giải pháp tháo gỡ. Đối với những nội dung không thể triển khai được cần báo cáo trung thực.

Trong công tác phối hợp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị sau khi rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, đề nghị toàn thể các cá nhân tham gia phải phối hợp thật tốt từ trong nội bộ đơn vị, đẩy mạnh phối hợp giữa các vụ, đơn vị với nhau để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng yêu cầu các vụ, đơn vị nghiêm túc thực hiện các chế độ tài chính, các quy trình, quy phạm liên quan đến kinh phí (lập dự toán, thẩm tra, thẩm định dự toán, thanh quyết toán…) đúng quy trình, quy định. Triển khai xây dựng kế hoạch năm 2023 ngay từ bây giờ, trong đó lựa chọn nội dung khả thi, đúng chức năng, đảm bảo tính hiệu quả. Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban tiến hành phân công, giao nhiệm vụ đối với các vụ, đơn vị được giao phụ trách; luôn sâu sát, đôn đốc kiểm tra, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các vụ, đơn vị.

Xuân Thường