Ủy ban Dân tộc: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung các Thông tư, Nghị định

08:00 PM 18/05/2023 |   Lượt xem: 3655 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp.

Cụ thể là xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719); sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 39/2021/QGG-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG 1719; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

Đối với xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT, Vụ Chính sách dân tộc (UBDT) đã phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan triển khai các nội dung xây dựng Thông tư theo đúng quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung đã giải quyết 09 vấn đề được nêu trong công điện số 71/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, một số nội dung Thông tư số 02 hướng dẫn chưa rõ, chưa cụ thể, chưa phù hợp cũng đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Theo kế hoạch, Vụ Chính sách dân tộc sẽ tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương gửi văn bản góp ý; tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo sau khi có ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT và thành viên Tổ soạn thảo…

Về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, Vụ Pháp chế đã tổng hợp ý kiến của Lãnh đạo UBDT, ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập và cuộc họp với các vụ, đơn vị về tổ chức rà soát các chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước; đề xuất sửa đổi, bổ sung để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc; những nội dung thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc… Từ đó, làm căn cứ báo cáo Lãnh đạo Ủy ban về đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung để triển khai thực hiện.

Đối với công tác sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 39/2021/QGG-TTg, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 đã tham mưu thành lập Tổ soạn thảo; xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến các bộ, ngành liên quan; đồng thời gửi Bộ Tư pháp về đề nghị thẩm định Tờ trình, Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 39.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ được giao của các vụ, đơn vị. Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị tiếp tục rà soát lại nội dung để bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của người dân và các địa phương; rà soát lại toàn bộ văn phong, thuật ngữ, thể thức văn bản; tránh sử dụng những từ ngữ, thuật ngữ đa nghĩa, khó hiểu dễ gây nhầm lẫn.

Cụ thể, về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Vụ Pháp chế bổ sung kế hoạch tổ chức một số hội nghị xin ý kiến các Đại biểu Quốc hội là người DTTS, thành viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các nhà khoa học, có tầm ảnh hưởng, nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với công tác dân tộc; các đồng chí Lãnh đạo UBDT qua các thời kỳ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị… Chú ý kết hợp với thực tiễn và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, trên tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, thuộc phạm vi, thẩm quyền của Chính phủ để đề xuất Ban soạn thảo nội dung, phương án sửa đổi, bổ sung…

Về xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung theo đúng thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT; hướng dẫn những nội dung đã được quy định trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trong Chương trình MTQG 1719… Về quy trình, cần phải lấy đầy đủ ý kiến của các đối tượng chịu tác động, theo đúng quy chế làm việc, quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các vụ, đơn vị kiện toàn Tổ soạn thảo xây dựng Quy chế làm việc của cơ quan UBDT. Theo đó, Tổ soạn thảo cần bám sát báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBDT ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-UBDT; Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; Quy chế làm việc của Chính phủ; Quy chế làm việc của một số bộ ngành và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn.

Về công tác chuyển đổi số, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh yêu cầu Trung tâm Chuyển đổi số, phối hợp với Văn phòng Ủy ban và các vụ, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Đề án chuyển đổi số trong cơ quan làm công tác dân tộc; trọng tâm là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc, để làm cơ sở xây dựng hệ thống chính sách.