Ủy ban Dân tộc họp Tổ giúp việc triển khai Đề án 771

08:04 PM 06/06/2019 |   Lượt xem: 1424 |   In bài viết | 

Quang cảnh phiên họp

Theo Quyết định 244/QĐ-UBDT ngày 26/4/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT, Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu, giúp lãnh đạo UBDT triển khai thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg; với một số nhiệm vụ cụ thể như: Tham mưu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 4 nhóm đối tượng; tham mưu xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số; tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hàng năm; triển khai bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ tổng kết, tổng hợp báo cáo định kỳ.

Tại phiên họp, ông Trần Trung - quyền Giám đốc Học viện Dân tộc đã trình bầy các nội dung liên quan đến việc triển khai Đề án 771 cũng như một số định hướng cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Sau khi thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ giúp việc và dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 771, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận để hoàn thiện các nội dung dự thảo. Một số ý kiến đề nghị cần làm rõ cơ chế phân công, phối hợp làm việc của Tổ, công tác chia sẻ thông tin giữa các thành viên; việc phân công nhiệm vụ phải rõ ràng, cụ thể; tăng cường lồng ghép các nội dung công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Đề án vào các đoàn công tác của UBDT; nghiên cứu lồng ghép các yêu cầu về phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc trong các chính sách UBDT đang triển khai xây dựng; xem xét đề xuất thành lập bộ phận chuyên trách theo từng giai đoạn triển khai Đề án…

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Trần Trung - quyền Giám đốc Học viện Dân tộc đề nghị cần khẩn trương hoàn thiện các dự thảo phân công nhiệm vụ các thành viên trong Tổ giúp việc Đề án 771; hoàn thiện kế hoạch công tác từng năm và của cả giai đoạn theo cấu trúc, bố cục đã được thảo luận và xác định các mục tiêu phân kỳ rõ ràng theo Đề án 771. Trong đó phải làm rõ vai trò UBDT là cơ quan thường trực triển khai Đề án, hướng dẫn, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai trên phạm vi toàn quốc và các nhiệm vụ cụ thể của UBDT chủ trì thực hiện. Định kỳ hàng năm, các bộ, ngành, địa phương sẽ báo cáo UBDT để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Một số tài liệu liên quan:
Quyết định số 244/QĐ-UBDT ngày 26/4/2019 về thành lập Tổ giúp việc triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025"
Công văn số 490/UBDT-HVDT ngày 17/5/2019 của UBDT về Hướng dẫn thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Công văn số 1000/UBDT-TCCB ngày 29/8/2018 của UBDT về thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ