Ủy ban Dân tộc: Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/2020

03:08 PM 05/10/2020 |   Lượt xem: 3434 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì phiên họp

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành tháng 9 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2020 của UBDT cho thấy: Trong tháng UBDT đã ban hành 309 văn bản các loại, trong đó có 174 công văn, 93 quyết định và 42 văn bản khác. Lãnh đạo Ủy ban đã chủ trì 38 cuộc họp, hội nghị, hội thảo và làm việc với các địa phương, các tổ chức, cá nhân phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành.

Đáng chú ý, UBDT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030; tổ chức các đoàn công tác đi làm việc với nhiều tỉnh, thành về công tác chuẩn bị triển khai thực hiện; triển khai xây dựng các dự án thành phần, tiểu dự án thuộc Chương trình; xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện Chương trình. UBDT tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc. Rà soát công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020...

Tháng 10/2020, UBDT tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trình Chính phủ phê duyệt “Tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025”. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Đề án “Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2020. Hoàn thiện Đề án thành lập Văn phòng Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030...

Tại cuộc họp, các vụ, đơn vị đã báo cáo về tiến độ triển khai công việc, đề xuất, kiến nghị lãnh đạo Ủy ban xem xét, giải quyết những vướng mắc, khó khăn, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn đánh giá cao những nỗ lực của các vụ, đơn vị, đã khắc phục khó khăn, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tháng 9. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 10, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị rà soát lại toàn bộ các công việc, tập trung cao độ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; chuẩn bị các công việc gấp rút để tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020; khẩn trương đôn đốc việc thành lập Văn phòng Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm lưu ý, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc, văn hóa công sở.