Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chuyển đổi số phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc

02:47 PM 12/12/2022 |   Lượt xem: 1056 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Ủy ban Dân tộc chủ trì phiên họp

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy viên thường trực của Ban Chỉ đạo đã trình bầy dự thảo Báo cáo kết công tác năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023. Theo báo cáo, căn cứ Kế hoạch 1772/KH-BCĐ ngày 17/11/2021 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số về kế hoạch chuyển đổi số của UBDT năm 2022, UBDT đã triển khai các văn bản của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số quốc gia; đôn đốc các vụ, đơn vị thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo. UBDT đã kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số. Đồng thời, tăng cường công tác phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công nghệ thông tin (CNTT) và an toàn thông tin; bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ; việc khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính…

Bên cạnh đó, UBDT đã triển khai xây dựng Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng CNTT trong quản lý, tổ chức, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; Xây dựng cơ sở hạ tầng và phần mềm quản lý tài liệu lưu trữ của UBDT; Cổng dịch công và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBDT; Xây dựng kho dữ liệu và hệ thống khai thác thông tin thống kê công tác dân tộc và dữ liệu thống kê 53 DTTS; Triển khai Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử của UBDT phiên bản 2.0…

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số, Ủy viên thường trực của Ban Chỉ đạo đã trình bầy dự thảo Báo cáo kết công tác năm 2022 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023

Triển khai kế hoạch năm 2023, UBDT sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trên cơ sở phát huy những thuận lợi và tháo gỡ các khó khăn của năm 2022 với mục tiêu: 80% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử được hoàn thành, kết nối và chia sẻ toàn quốc; Hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được cập nhật và lưu trữ trên hệ thống lưu trữ điện tử; 70% các ứng dụng được triển khai chữ ký số; Hoàn thành đầu tư cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống thông tin báo cáo của UBDT...

Cùng với đó, UBDT sẽ phát triển hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ (LGSP) kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sử dữ liệu trong nội bộ bộ và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo Khung Kiến trúc để trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bên ngoài; Quy hoạch, đầu tư hệ thống máy chủ đồng bộ phục vụ việc lưu trữ, sao lưu dữ liệu, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật hoạt động ổn định giai đoạn 2021 - 2025; Nghiên cứu, xây dựng hạ tầng điện toán đám mây phù hợp nhu cầu chuyển đổi số và nguồn lực chung; Đầu tư hệ thống thông tin báo cáo, đánh giá, giám sát phục vụ trung tâm điều hành Chương trình MTQG…

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận một số kết quả của công tác chuyển đổi số của UBDT đã đạt được trong năm 2022. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm một số nhiệm vụ còn chậm trễ, chưa triển khai theo tiến độ; công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch còn một số hạn chế, cần được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, rút kinh nghiệm để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2023.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: Năm 2023, UBDT cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chuyển đổi số phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân tộc. Từ đó, xác định mục tiêu, hệ thống chỉ tiêu rõ ràng, đảm bảo cơ sở pháp lý, có tính khả thi cao, để phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện, có lộ trình cụ thể. Trong đó, cần ưu tiên tập trung cho công tác tổng hợp, làm sạch số liệu, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của UBDT, đảm bảo sự kết nối với các bộ, ngành để cập nhật hàng năm.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số tiếp thu các ý kiến thảo luận, góp ý tại phiên họp, thẩm định lại các nội dung do các vụ, đơn vị gửi để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, báo cáo Ban Chỉ đạo. Để tích hợp hạ tầng CNTT, một đầu mối quản lý, Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Trung tâm Chuyển đổi số tiếp tục triển khai rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống hạ tầng CNTT của UBDT để có phương án sử dụng trong thời gian tiếp theo; Trong Quý I năm 2023, triển khai rà soát toàn bộ hệ thống văn bản pháp lý, quy định, cơ chế vận hành về chuyển đổi số theo quy định hiện hành và thực tiễn của UBDT để điều chỉnh, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành mới...

Trên tinh thần “chính xác, kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Trung tâm Chuyển đổi số phát huy hết khả năng, vai trò; các vụ, đơn vị cùng phối hợp, hỗ trợ để công tác chuyển đổi số thực sự phát huy hiệu quả.