Xây dựng Quy chế làm việc của UBDT trên tinh thần quản lý chặt chẽ, dễ thực hiện và hiệu quả nhất

11:05 PM 07/06/2023 |   Lượt xem: 4716 |   In bài viết | 

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBDT (ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 15/9/2017) cho thấy, Quy chế làm việc của UBDT được xây dựng đã quy định cụ thể nguyên tắc làm việc, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức, quy trình giải quyết công việc của UBDT. Góp phần phát huy trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Lãnh đạo Uỷ ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị gắn với đề cao trách nhiệm, quyền hạn cá nhân, tính chủ động, sáng tạo của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

Sau gần 5 năm thực hiện Quy chế làm việc của UBDT, các quy định đề ra trong Quy chế đã được Lãnh đạo Uỷ ban, các vụ, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động thuộc Uỷ ban nghiêm túc thực hiện. Thông qua việc thực hiện Quy chế, Lãnh đạo Uỷ ban và lãnh đạo các vụ, đơn vị đã có sự đổi mới về phương thức chỉ đạo, điều hành, sát sao với công việc, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong giải quyết công việc, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh đã nâng cao chất lượng tham mưu giải quyết công việc của Uỷ ban nói chung và từng vụ, đơn vị nói riêng.

Chánh Văn phòng Lò Quang Tú trình bầy dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBDT (ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-UBDT ngày 15/9/2017)

Tuy nhiên, cùng với việc thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT (Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022); Quy chế làm việc của Chính phủ; các văn bản hướng dẫn mới có liên quan và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của UBDT là việc làm cấp bách và hết sức cần thiết.

Thảo luận và đóng góp cho dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBDT; kế hoạch sửa đổi, bổ sung Quy chế và dự kiến một số nội dung cơ bản xây dựng Quy chế làm việc của UBDT, các đại biểu tham dự cùng thống nhất đề nghị phải đánh giá chi tiết các ưu nhược điểm, chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần sửa đổi Quy chế thời gian qua. Một số ý kiến đề xuất các vụ, đơn vị cần họp toàn thể để có báo cáo đánh giá kết quả triển khai Quy chế; xây dựng quy định đầy đủ, cụ thể việc xử lý công việc trên môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số của người có thẩm quyền; tăng cường công tác đôn đốc, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác quán triệt, để tạo sự thuận lợi trong phối hợp công tác, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn yêu cầu cần xây dựng Quy chế làm việc của UBDT trên tinh thần quản lý chặt chẽ, dễ thực hiện và hiệu quả nhất; bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT tại Thông báo kết luận số 820/TB-UBDT ngày 19/5/2023. Cần tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của UBDT, trình ban hành trong tháng 6/2023.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm giao Văn phòng Ủy ban, đơn vị thường trực trong việc xây dựng Quy chế làm việc của UBDT, phối hợp chặt chẽ với các thành viên Tổ soạn thảo để tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên dự họp; hệ thống hóa các quy chế của UBDT có liên quan để nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa trong Quy chế làm việc của UBDT.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị các vụ, đơn vị xây dựng Báo cáo Đánh giá Quy chế làm việc của UBDT, đề xuất, kiến nghị những nội dung để sửa đổi Quy chế làm việc của UBDT; hệ thống các quy định, quy chế liên quan do vụ, đơn vị chủ trì triển khai xây dựng và thực hiện, gửi về Văn phòng Ủy ban để tổng hợp. Giao 05 trường chuyên biệt xây dựng văn bản đề xuất các nội dung cần điều chỉnh và các quy định khác có liên quan để góp ý hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của UBDT. Gửi Văn phòng Ủy ban để tổng hợp, trước ngày 13/6/2023.