Ủy ban Dân tộc định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2017 - 2020

03:23 AM 13/01/2017 |   Lượt xem: 5281 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về công tác dân tộc và đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng Hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế của Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Hai năm qua, UBDT đã triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia với một số đề tài nổi bật như: Đề tài “Những vấn đề mới trong quan hệ dân tộc và định hướng hoàn thiện chính sách dân tộc ở nước ta”; “Nghiên cứu khả năng ứng phó với thiên tai và đề xuất giải pháp tổng thể nâng cao năng lực phòng tránh của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên”; Dự án thuộc chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015”... Thực hiện 12 đề tài khoa học cấp Bộ liên quan đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, chính sách dạy nghề, Luật Dân tộc, tiêu chí xác định vùng dân tộc thiểu số...

Đối với hoạt động KH&CN cấp Bộ năm 2017, UBDT tập trung: Triển khai thực hiện 5 đề tài khoa học cấp Bộ; thực hiện công tác quản lý khoa học và kiện toàn, triển khai các hoạt động của Hội đồng khoa học UBDT giai đoạn 2017 - 2021 theo quy định; tổ chức các Hội thảo quốc gia về xác định thành phần dân tộc, tộc danh ở Việt Nam; triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBDT giai đoạn 2012 - 2020 và triển khai một số hoạt động khác.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã nghe một số tham luận: “Kế hoạch khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc năm 2017” của Vụ Tổng hợp; “Định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ các dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2018” của PGS.TS. Tạ Văn Thông - Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam; “Nghiên cứu về nghèo và giảm nghèo đa chiều vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020: Một số định hướng nghiên cứu” của TS. Phạm Thái Hưng - IRC Consulting; đề tài “Định hướng nghiên cứu hoàn thiện thể chế luật pháp trong lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2017 - 2020 theo tinh thần hiến pháp 2013” của TS. Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã, đóng góp ý kiến cho công tác định hướng nghiên cứu của UBDT giai đoạn tới: UBDT cần xác định cụ thể về công tác nghiên cứu khoa học trong 4 năm thực hiện; xây dựng đề tài phải dựa trên nghiên cứu mang tính khảo sát để thực sự sát thực; chú trọng đến quan hệ giữa các tộc người, các vấn đề dân tộc và người dân tộc ở biên giới; nghiên cứu chính sách dân tộc và chính sách biên cương của nước ta cũng như các nước láng giềng; nghiên cứu những biến đổi xã hội và biến đổi giá trị văn hóa đạo đức... UBDT phải căn cứ vào vai trò, chức năng, dựa trên định hướng của Đại hội XII và chương trình cấp bách của Ủy ban để xác định được các nhiệm vụ quan trọng trong 4 năm cần thực hiện; không nên quá đầu tư vào nghiên cứu cơ bản mà nên đầu tư cho các nghiên cứu ứng dụng; bám sát chức năng nhiệm vụ của cơ quan, yêu cầu thực tiễn tại vùng dân tộc thiểu số để xây dựng các đề tài khoa học; đối với các chương trình giảm nghèo, dựa trên các biến đổi để tập trung nghiên cứu cách tiếp cận hiệu quả nhất; nghiên cứu một số mô hình hiệu quả của các quốc gia khác; nâng cao chất lượng công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá; đối với công tác sinh kế, phải nghiên cứu tính đặc thù của từng vùng; làm thế nào thu hút được doanh nghiệp quan tâm tới vùng khó khăn...

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - Nguyễn Lâm Thành chủ trì Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh: Hiện nay tại vùng dân tộc thiểu số, thực tế nghiên cứu khoa học chưa đủ đáp ứng tham mưu vấn đề công tác dân tộc; vì vậy, để đáp ứng được thì Ủy ban phải xác định ngay các nhiệm vụ cấp bách, đánh giá lại toàn bộ vấn đề nghiên cứu trong 10 năm gần đây nhằm phát hiện những thiếu sót, lỗ hổng trong nghiên cứu, xây dựng đề tài. UBDT sẽ làm đầu mối phối hợp với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội cùng một số cơ quan liên quan và các thành viên là các nhà khoa học nghiên cứu, rà soát lại các chương trình, chính sách để xác định các vấn đề cần giải quyết. Trong năm 2017, cần tiếp tục tổ chức một hội thảo để lấy ý kiến của các nhà khoa học và đưa ra định hướng nghiên cứu khoa học của UBDT cụ thể nhất.

Kim Thu