Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030

08:44 PM 31/12/2022 |   Lượt xem: 7752 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh thăm hỏi, động viên các em học sinh Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc tiếp tục nỗ lực hơn trong học tập (ngày 25/9/2021)

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm cụ thể hóa những quan điểm, nội dung và nhiệm vụ chủ yếu đề ra tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thông qua việc xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, chính sách, dự án cụ thể để đạt được các mục tiêu của Chiến lược công tác dân tộc.

Theo đó, các bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, đề án.

Cụ thể, Ủy ban Dân tộc chủ trì: Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án rà soát, đánh giá tổng thể các quy định của hệ thống pháp luật hiện hành về lĩnh vực công tác dân tộc, đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác dân tộc; nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án tăng cường chuyển đổi số trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc…

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, đề xuất xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong các ngành/nhóm ngành/ lĩnh vực: Sức khỏe (chủ yếu là Y khoa và Dược học), Công nghệ thông tin, Nông nghiệp, Tài chính - Ngân hàng, đào tạo giáo viên; Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Bộ Y tế chủ trì xây dựng Đề án tăng cường truyền thông, cung cấp dịch vụ dân số cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030; Đề án tầm soát ung thư cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn…

Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan tổ chức sơ kết trong năm 2025 và tổng kết trong năm 2030 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ và Chương trình hành động này. Đồng thời, là đầu mối thống nhất theo dõi, tổng hợp, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ giao tại Chương trình hành động này, định kỳ hàng năm (bắt đầu từ năm 2023) tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan được phân công chủ trì xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ, đề án, theo chức năng nhiệm vụ được phân công trong Chương trình hành động này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; trong đó xác định rõ thời gian, tiến độ xây dựng từng nhiệm vụ cụ thể và chủ động đăng ký nhiệm vụ đưa vào Chương trình công tác hàng năm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công, gửi Ủy ban Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

File đính kèm