Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021

03:54 PM 19/07/2021 |   Lượt xem: 6667 |   In bài viết | 

Báo cáo số 965/BC-UBDT ngày 15/7/2021: 965/BC-UBDT

Số liệu kèm theo: 965-BC-UBDT-bieu kem theo