Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III và 9 tháng đầu năm 2021

03:40 PM 14/02/2022 |   Lượt xem: 6612 |   In bài viết | 

Báo cáo số 1565/BC-UBDT ngày 15/10/2021

Chi tiết: 1565_BC_UBDT.pdf 

(Chi tiết Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN quý III và 9 tháng đầu năm 2021của Ủy ban Dân tộc xem tại đây)