Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Cơ quan Ủy ban Dân tộc

08:48 AM 08/11/2020 |   Lượt xem: 39132 |   In bài viết | 

DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN 

- Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng: xem tại đây 

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030: xem tại đây 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025: xem tại đây

- Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII: xem tại đây